IF8 Hälsa och säkerhet

Ledningssystem

Varje icke-administrativ Sandvik-anläggning med fler än 25 medarbetare ska uppnå extern certifiering inom två år efter verksamhetsstart eller förvärv. Vid slutet av 2020 var 98 procent av anläggningarna som omfattades av kravet certifierade. Inga tidigare certifikat avslutades jämfört med föregående år.

Nyckeltal för hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla Sandvik-anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. Under 2020 minskade LTIFR till 1,4 (1,5), och TRIFR minskade till 3,2 (3,8). Skärsår, klämda händer och fingrar är de vanligaste skadetyperna. Eftersom LTIFR kommit ner till lägre nivåer fokuserar Sandvik mer på TRIFR som huvudsaklig säkerhetsindikator. Under året inträffade dessvärre en tragisk olycka som ledde till två dödsfall vid en av våra svenska produktionsheter. Utredningen av olyckan pågår fortfarande. Detta var den första dödsolyckan sedan 2015.

Medarbetarnas välbefinnande

Sandvik har processer för att registrera och undersöka arbetsrelaterade sjukdomar för att slå fast grundorsakerna och utveckla förebyggande strategier. Överbelastningsskador och stressrelaterad sjukdom hör till de vanligast rapporterade.

Farliga ämnen

Vi strävar kontinuerligt efter att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ i vår produktion. Där detta inte är möjligt strävar vi efter att minimera användningen av farliga ämnen. Vi investerar i ny utrustning och i förbättrade processer för att minska medarbetares exponering för faror som buller, damm, gaser och andra ämnen. Våra produkter och lösningar är utformade för att förbättra våra kunders hälsa och säkerhet, till exempel minska deras exponering för farliga kemikalier. Vår batteridrivna gruvutrustning under jord minskar potentiella hälsorisker orsakade av dieselpartiklar och andra utsläpp från förbränningsmotorer.

TRIFR per affärsområde

TRIFR per affärsområde (linjediagram)

LTIFR per affärsområde

LTIFR per affärsområde (linjediagram)

TRIFR och LTIFR

TRIFR och LTIFR (stapeldiagram)

Redovisningsprinciper

Hälso- och säkerhetsdata hämtas från vårt EHS-rapporteringssystem, där rapporteringen av säkerhetsrelaterade indikatorer sker månadsvis. Insamlad data baseras på information från det senast tillgängliga årsbokslutet, vilket betyder att historisk data kan ha justerats.

En LTI är en olycka som orsakar frånvaro, en RWI (Restricted Work Injury) är en skada där du kan vistas på arbetsplatsen men inte utföra ditt ordinarie arbete och en MTI (Medical Treatment Injury) innebär att du behöver medicinsk behandling men kan utföra ditt ordinarie arbete. Arbetade timmar definieras som exponeringstimmar vilket inkluderar alla timmar medarbetare, konsulter och underkonsulter är utsatta för risk. Exponeringstimmarna samlas in och läggs in i EHS-databasen månadsvis. Det GRI kallar “Allvarliga incidenter/sjukdom” ingår i datan för “Olyckor med frånvaro som följd”. De senaste två åren har vi haft en incident som uppnår kraven på sex månaders frånvaro. Vårt arbete med att motverka dessa mycket allvarliga incidenter och sjukdomar utgör en viktig del i vårt ledningssystem och hanteras inom processen för allvarliga potentiella incidenter, till exempel i vårt arbete med hantering av kritiska kontroller.

Sjukdomsdatan ingår i vår månadsrapportering. Att fastslå sjukdom i arbetet är ofta svårt och kan i vissa fall omges av regleringar, till exempel relaterat till de anställdas integritet vilket försvårar möjligheten att mäta detta. Delvis ligger svårigheterna i att sjukdom i arbetet kanske upptäcks först en tid efter exponeringen, vilket kan bidra till att sjukdomen inte erkänns som arbetsrelaterad. Osäkerheten bedöms därför vara större för sjukdomsdatan. Sjukdom definieras som ett tillstånd av fysisk eller psykisk ohälsa som utvecklas över tid under arbetet och som inte är orsakad av en enstaka händelse. Att fastslå att arbetsmiljön orsakat eller bidragit till en sjukdom kan vara en komplex process som sker över en längre tidsperiod.