GRI

Strategi och teknologi

Strategiska fokusområden

Vi strävar efter att stärka vår marknadsposition och leverera lönsam tillväxt genom hela konjunkturcykeln. För att lyckas med detta kommer vi att fokusera på att utveckla säkrare och mer hållbara lösningar, bygga upp kundvärde och expertis och ligga i framkant när det gäller automatisering, digitalisering och elektrifiering. Vi kommer att stärka och expandera vår kärnverksamhet genom aktiv portföljförvaltning.

Fokus på kärnverksamheten

Vårt fokus på att stärka kärnverksamheten innefattar tre huvudområden. För det första fortsätter vi att investera i vårt eftermarknadserbjudande och lokal projektexpertis för att skapa värde för våra kunder. För det andra har vi avsatt en betydande del av våra FoU-resurser till att utveckla vår kärnteknologi. För det tredje kommer vi gradvis att avyttra de produktgrupper som ligger utanför våra kärnområden. I oktober skrev vi under ett avtal om avyttring av större delen av Varels Drilling and Completions-verksamhet, som är kopplad till olje- och gasindustrin. Vi behåller den gruvrelaterade delen av Drilling and Completions, som passar in i vår fokusering på kärnverksamheterna.

Teknologiskt ledarskap och innovation

Vi gör stora investeringar inom forskning och utveckling för att bygga upp gruvbranschens ekosystem inom automatisering, digitalisering och elektrifiering. Genom att automatisera gruvprocesser, till exempel med AutoMine®, skapar vi en säkrare arbetsmiljö och ökar produktiviteten för våra kunder. Digitala system, som OptiMine®, förser kunderna med data som hjälper dem att optimera sin produktion och hitta möjliga driftförbättringar. Hittills har vi installerat 53 AutoMine-system och 63 OptiMine-system. Vi investerar i artificiell intelligens (AI) för att utöka vårt utbud inom underhållsdiagnostik och service, och för att optimera våra bergborrningsverktyg. 2019 introducerade vi flera nya produkter som välkomnades på marknaden, till exempel en förbättrad OptiMine-plattform, anslutna konkrossar och en kraftfull jumborigg.

Automatisering

Automatisering (graphic)

Sandvik erbjuder branschens mest avancerade system för automation och fjärrstyrning. Lösningarna förbättrar produktiviteten och säkerheten avsevärt samtidigt som totalkostnaden minskar. Mjukvaran hjäper även kunderna att övervaka sina maskiner, vilket ger dem full översyn och kontroll av maskinparken för att optimera verksamheten.

Översikt

Gruvor

Anläggning

Produktportfölj

Utrustning för bergborrning, avverkning, brytning, krossning, lastning och transport. Förbrukningsvaror för borrning, verktyg, service, reserv- och slitdelar.

Marknadsbeskrivning

Gruvor

Konsoliderad kundbas med cirka 200 globala stora och mindre gruvföretag. Geografiskt avlägsna platser, försämrad malmkvalitet samt säkerhetskrav driver produktionsvolymer och behov av hel- och halvautomatiserade lösningar. En betydande eftermarknadsverksamhet.

Anläggning

Sandvik är verksamt inom nischerna bergavverkning, krossning och sortering. Kundbasen är fragmenterad med över 25 000 enskilda kunder. Lokala erbjudanden och lokal konkurrens.

Drivkrafter för efterfrågan

Gruvor
  • BNP-tillväxt och resursintensiv industriutveckling
  • Metall- och mineralpriser
  • Produktionsnivåer i befintliga gruvor och expansionsprojekt (orörd samt tidigare exploaterad mark)
  • Produktivitetsförbättringar och ny teknologi, till exempel automatisering och elektrifiering
  • Krav inom områdena miljö, hälsa och säkerhet
Anläggning
  • BNP-tillväxt/urbanisering
  • Infrastrukturinvesteringar och utgifter
  • Statliga stimulansprogram
  • Produktion av ballastmaterial
  • Cementförbrukning

Konkurrenssituation/Större konkurrenter

Gruvor

Konsoliderad inom vissa segment som gruvdrift i hårda bergarter under jord: Epiroc, Metso Minerals, Caterpillar och Komatsu Mining.

Anläggning

Några globala konkurrenter förekommer i flera nischer, i övrigt många lokala aktörer: Epiroc, Terex, Metso Minerals, Caterpillar och Furukawa.

Modell för försäljningskanaler

Gruvor

Direktförsäljning, cirka 95 procent, med ett globalt servicenätverk.

Anläggning

Till följd av den fragmenterade kundbasen sker 50 procent av försäljningen via distributörer. Global försäljnings- och serviceorganisation.

Tillväxtstrategi

Öka eftermarknadsverksamheten inom den befintliga kundbasen. Nå högre servicenivåer genom datadriven produktivitet och avancerade tjänster. Automatisera, elektrifiera och utforska kompletterande teknologi och erbjudanden genom sammanslagningar och förvärv.

Strategisk riskhantering

Olika former av affärsmiljörisker med påverkan på gruv- och anläggningsmarknaden i allmänhet, till exempel ökad konkurrens på marknaden genom ny teknologisk utveckling och framväxten av nya konkurrenter, fluktuerande råvarupriser och efterlevnadsrelaterade risker. Politisk instabilitet i vissa delar av världen.