GRI

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling (grafisk)

Sandvik bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Vi har definierat de mål som är mest relevanta för oss och till vilka vi aktivt bidrar. Nedan återfinns några exempel.

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande (FN:s mål icon)

SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Medicintråden Exera® används i medicinska tillämpningar som ökar människors livskvalitet. 2020 lanserades batterilastaren Sandvik LH518B. Den minskar värmealstring och utsläpp under jord vilket bidrar till att gruvkunder kan uppnå sina hållbarhetsmål och minska ventilationskostnaderna.

SDG 5 – Jämställdhet (FN:s mål icon)

SDG 5 – Jämställdhet

Vi bedriver ett antal initiativ för att stödja jämställdhet och ett av våra hållbarhetsmål är att ha en tredjedel kvinnliga chefer 2030. Under 2020 lanserade vi ett föräldraprogram för medarbetare i Brasilien och vi gjorde det möjligt för kvinnliga medarbetare i Indien att arbeta i skift på ett säkert sätt. Sedan många år erbjuder vi barnpassning för medarbetares barn i Indien.

SDG 7 – Ren energi (FN:s mål icon)

SDG 7 – Ren energi

Vi använder ren energi vid alla våra europeiska produktionsanläggningar (20), en anläggning i USA och en i Brasilien, motsvarande 84 procent av vår energikonsumtion. Vi levererar rör i rostfritt stål till världens första industriella anläggning för produktion av förnybar gas med hjälp av så kallat superkritiskt vatten.

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor (FN:s mål icon)

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor

Vi har ett långsiktigt hållbarhetsmål om att inga människor ska skadas i arbetet. Vårt automationssystem AutoMine® i gruvor förflyttar medarbetare till säkrare och mer hälsosamma arbetsmiljöer.

SDG 9 – Hållbara innovationer (FN:s mål icon)

SDG 9 – Hållbara innovationer

Våra lösningar för industriell värmning minskar kundernas koldioxidutsläpp genom att byta från fossileldade ugnar till elektriska ugnar. Skräddarsydda, 3D-printade lösningar i titanpulver omvandlar medicinteknikbranschen.

SDG 12 – Hållbar produktion (FN:s mål icon)

SDG 12 – Hållbar produktion

Vi har som mål att leda omställningen till ett cirkulärt samhälle. Vi har omfattande återvinningssystem och återköpsprogram. Stål producerat av Sandvik innehåller 82 procent återvunnet material. 18 av våra produktionsanläggningar har 100 procents avfallsåtervinning.

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål icon)

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Vi ska halvera vår koldioxidpåverkan till 2030. Alla divisioner har mål för energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp. Vår Rock Tools-division har minskat koldioxidutsläppen med 40 procent (2017–2019) genom att byta från flygfrakt till andra transportsätt.

Läs mer om hur vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål här eller på home.sandvik/hallbaraaffarer