Skifte mot tillväxt

Under 2020 uppdaterade Sandvik sin strategi med ett ökat fokus på tillväxt. De senaste åren har vi avyttrat lågpresterande verksamheter, decentraliserat organisationen och blivit ett mer motståndskraftigt företag. Från denna stabila plattform kommer vi ytterligare att öka vårt fokus på tillväxt, digitalisering, hållbarhet och ett flexibelt arbetssätt. År 2021 introducerade vi sex strategiska mål som definierar vad vi vill uppnå till 2025. Vi behåller de finansiella mål vi satte 2019.

Customer Focus Fair Play We make the Shift - Advancing the world through engineering Passion to win Innovation Shift to growth Customers choice Agile through cycle Digital shift Employer of choice Sustainability shift

Vi skiftar mot tillväxt

Vi har satt ett tillväxtmål på minst 5 procent (genomsnittlig årlig tillväxt, CAGR) över en konjunkturcykel. Vi behöver öka vår förvärvstakt och vi kommer att addera produkter och teknik samt tjänster och digitala lösningar till vårt befintliga erbjudande. Tillväxtmålet innebär att vi siktar på att bli ett företag med en omsättning på 115 miljarder kronor år 2025. Vi kommer även att fokusera på att förbättra vår försäljning av nya produkter (New Sales Ratio).

Vi gör det digitala skiftet

Vi har som mål att vara ledande inom digitala lösningar i vår bransch och vi ska utöka vårt digitala kunderbjudande. Internt ska vi försäkra oss om effektivitet genom ett sömlöst flöde med standardiserade affärssystem på våra anläggningar.

Vi gör hållbarhetsskiftet

Vi har långsiktiga hållbarhetsmål för 2030 inom områdena klimat, cirkularitet, människor och fair play. Alla affärsområden och divisioner har planer och åtgärder för att leverera på dessa mål och vi kommer på ett transparent sätt att rapportera hur arbetet fortskrider. År 2025 ska vi ha kommit halvvägs i arbetet med att uppfylla målen.

Vi är kundens förstaval

Inom hela organisationen vill vi förnya sättet på vilket vi mäter och förbättrar kundvärde och kundnöjdhet. År 2025 kommer våra divisioner att ha strukturerade metoder på plats för att följa kundnöjdheten och kunna visa kontinuerliga, mätbara framsteg.

Vi är flexibla genom affärscykeln

Våra finansiella mål inkluderar en rörelsemarginal på 16 procent, baserat på rullande 12 månader och justerat för jämförelsestörande poster och metallpriser. Inom våra olika branscher ska vi ha en kostnadsstruktur som är tillräckligt flexibel för att klara ekonomiska nedgångar. Väl genomtänkta beredskapsplaner möjliggör snabba anpassningar till förändrade marknadsförhållanden. En kontinuerlig optimering av fasta kostnader och operationell effektivitet är andra viktiga faktorer.

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare i våra branscher och locka till oss de främsta talangerna. Vi ska säkerställa en arbetsstyrka präglad av mångfald avseende faktorer som ålder, kön, nationalitet och tankesätt. År 2025 ska 25 procent av våra chefer vara kvinnor.

Framsteg under 2020

  • Vi förvärvade Allied Construction Products, CGTech, Summerill Tube Corporation, Quimmico Centro Technológico och Miranda Tools. Vi tecknade ett avtal om att förvärva DSI Underground. Ett beslut fattades om att fortsätta processen mot en börsnotering av Sandvik Materials Technology. Sandvik Manufacturing and Machining Solutions och Sandvik Mining and Rock Technology omorganiserades för ökad tillväxt. Vi slutförde avyttringen av olje- och gasdelen i Sandvik Drilling and Completions (Varel) och tecknade ett avtal om avyttring av verksamheten för mineralprospektering.
  • Ett nytt affärsområdessegment, Sandvik Manufacturing Solutions, med fokus på digitala lösningar etablerades. Förvärvet av CGTech kommer att stärka vårt digitala utbud med programvaror för simulering, verifiering och optimering av numerisk styrning (NC/CNC). Vi förvärvade en minoritetsandel i Oqton, ett ledande företag inom AI-styrda tillverkningslösningar. Vi etablerade samarbeten med Microsoft för att driva på digitaliseringen av tillverkningsindustrin och med Exyn, en specialist på luftrobotsystem för gruvindustrin.
  • Vi började rapportera viktiga hållbarhetsnyckeltal i våra delårsrapporter. Sandvik kvalificerade sig återigen till Dow Jones Sustainability Index.
  • Vi lanserade en mängd innovationer och nya produkter med fokus på ökat kundvärde (se Sandvik Mining and Rock Technology – Innovationer 2020, Sandvik Manufacturing and Machining Solutions – Innovationer 2020, Sandvik Materials Technology – Innovationer 2020). Detta stärker vårt kärnutbud och vår position inom automation, elektrifiering och digitalisering.
  • Vår rörelsemarginal översteg lägstanivån 16 procent, trots den väsentligt minskade efterfrågan till följd av coronapandemin. Kortsiktiga åtgärder, främst kostnadsminskningar och korttidspermitteringar, resulterade i besparingar om 1,5 miljarder kronor under 2020. Vi vidtog även långsiktiga strukturella åtgärder som kommer att resultera i besparingar om 1,3 miljarder kronor med fullt genomslag i slutet av 2021. Det effektiviseringsprogram som påbörjades år 2019 resulterade i besparingar om 1,7 miljarder kronor.
  • I den årliga medarbetarundersökningen uppgick engagemangsindexet till 80 procent. Andelen kvinnliga chefer steg till 18,5 (18,2) procent och 19 (19) procent av medlemmarna i divisionsledningarna kom från länder utanför Europa.

Kärnvärden

Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win är våra kärnvärden. De kännetecknar vår företagskultur och visar vägen för våra handlingar och dagliga affärsbeslut.

Customer Focus: Vi strävar ständigt efter att överträffa våra kunders förväntningar och göra dem framgångsrika i sin verksamhet. Vi är decentraliserade och beslut tas nära kunden.

Innovation: Vi strävar alltid efter teknologiskt ledarskap och framgångsrika partnerskap. Vi arbetar för dagliga framsteg och innovativa skiften.

Fair Play: Vi sätter hälsa och säkerhet främst. Vi är etiska och följer regler och bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt.

Passion to Win: Vi stärker vårt marknadsledarskap genom stark prestationsledning, ständiga förbättringar och självständiga medarbetare. Vår passion är att göra vårt företag till nummer ett.