K13 Immateriella anläggningstillgångar

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

 

Förvärvade immateriella tillgångar

Totalt

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program- varor

Patent och, licenser

Övrigt

Summa

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program- varor

Patent, licenser, varumärken, etc.

Goodwill

Övrigt

Summa

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari

4 009

3 022

227

132

7 389

 

476

937

2 296

15 605

3 412

22 727

30 116

Nyanskaffningar

203

313

9

7

533

 

29

81

20

156

2

289

822

Förvärv av rörelse

15

15

 

–6

0

312

917

464

1 687

1 703

Avyttringar och utrangeringar

–129

–320

–3

–3

–456

 

–24

–126

–1 196

–5

–916

–2 268

–2 723

Omklassificeringar

–8

–1

4

23

19

 

19

0

–4

15

34

Årets omräkningsdifferenser

26

24

4

3

57

 

7

10

81

561

114

774

831

Utgående balans 31 december

4 101

3 038

257

163

7 558

 

482

921

1 514

17 233

3 073

23 224

30 782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari

2 660

1 637

106

106

4 508

 

110

637

950

1 661

3 357

7 866

Förvärv av rörelse

3

3

 

0

5

5

9

Avyttringar och utrangeringar

–112

–312

2

–3

–425

 

–9

–109

–1 196

–915

–2 229

–2 653

Nedskrivningar

52

10

62

 

10

839

2 853

436

4 138

4 200

Omklassificeringar

–6

6

14

4

17

 

0

7

0

–11

–4

14

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

333

321

14

5

673

 

58

75

120

281

534

1 207

Årets omräkningsdifferenser

14

6

2

3

25

 

1

8

–6

39

42

66

Utgående balans 31 december

2 940

1 668

140

116

4 863

 

160

629

706

2 853

1 496

5 844

10 708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2019

1 161

1 370

117

47

2 694

 

322

292

807

14 380

1 577

17 381

20 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari

4 101

3 038

257

163

7 558

 

482

921

1 514

17 233

3 073

23 224

30 782

Nyanskaffningar

175

222

9

0

405

 

32

69

7

–2

3

109

514

Förvärv av rörelse

 

3

269

1 788

1 043

3 103

3 103

Avyttringar och utrangeringar

–76

–192

–9

–1

–279

 

0

–37

–65

–2 853

–50

–3 005

–3 284

Omklassificeringar

0

–58

11

–46

 

0

78

–11

10

77

31

Årets omräkningsdifferenser

–86

–23

–13

–13

–135

 

–22

–34

–64

–948

–195

–1 264

–1 399

Utgående balans 31 december

4 114

2 987

255

148

7 503

 

492

1 001

1 648

15 217

3 884

22 244

29 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av- och nedskrivningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari

2 940

1 668

140

116

4 863

 

160

629

706

2 853

1 496

5 844

10 708

Förvärv av rörelse

 

3

3

3

Avyttringar och utrangeringar

–22

–173

–7

0

–202

 

0

–32

–66

–2 853

–50

–3 000

–3 203

Nedskrivningar

41

51

92

 

0

1

0

304

0

305

396

Omklassificeringar

–2

–53

5

0

–50

 

0

2

–9

5

–2

–52

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden

287

385

12

10

694

 

40

69

90

200

399

1 092

Årets omräkningsdifferenser

–54

–13

–7

–12

–86

 

–9

–27

3

–82

–115

–200

Utgående balans 31 december

3 189

1 866

143

114

5 310

 

191

644

725

304

1 569

3 433

8 743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgående balans 31 december 2020

925

1 121

112

34

2 193

 

301

357

923

14 913

2 315

18 811

21 004

 

2019

2020

Kostnad för sålda varor

–140

–123

Försäljningskostnader

–47

–39

Administrationskostnader

–629

–585

Forskning och utveckling

–391

–345

Totalt

–1 207

–1 092

Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar per kostnadsslag i resultaträkningen

 

2019

2020

Kostnad för sålda varor

–16

–1

Försäljningskostnader

–1 276

0

Administrationskostnader

–1

–1

Forskning och utveckling

–53

–91

Övriga rörelsekostnader

–2 853

–304

Totalt

–4 200

–396

Nedskrivningsprövning av immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar med en bestämd nyttjanderättsperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Immateriella anläggningstillgångar med en obestämd nyttjanderättsperiod har prövats för nedskrivning årligen och när händelser eller förändringar i omständigheter indikerar att restvärdet har blivit nedskrivet. Testerna resulterade i nedskrivningar på 396 miljoner kronor (4 200).

Goodwill

 

Redovisat värde

1)

Sandvik Coromant och Dormer Pramet blev under 2020 nya kassagenererande enheter genom att de separerades från affärsområdesnivå SMM.

2)

Under 2020 blev kassagenererande enheterna Metrologic och Wolfram inkluderade i affärsområdesnivå SMM men under 2019 var de egna kassagenererande enheter. Metrologic uppgick till 2 544 miljoner kronor och Wolfram uppgick till 1 595 miljoner kronor.

 

 

 

Goodwill per kassagenererande enhet

2019

2020

Sandvik Manufacturing and Machining Solutions

 

 

Walter

1 124

1 119

Seco Tools

423

442

Sandvik Coromant

621

2 2671)

Dormer Pramet

131

3201)

Affärsområdesnivå

5 2742)

4 787

Totalt

7 573

8 937

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

 

 

Affärsområdesnivå

5 441

4 706

Totalt

5 441

4 706

 

 

 

Sandvik Materials Technology

 

 

Affärsområdesnivå

1 324

1 234

Totalt

1 324

1 234

 

 

 

Other operations

42

36

Koncernen totalt

14 380

14 913

Nedskrivningsprövning goodwill

I enlighet med vad som anges nedan uppgick redovisat värde för goodwill i koncernens balansräkning till 14 913 miljoner kronor (14 380), huvudsakligen hänförligt till ett antal större rörelseförvärv.

Sandvik har under 2020 omdefinierat de kassagenererande enheterna inom affärsområdet Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Föregående år användes följande kassagenererande enheter: Walter, Seco Tools, Wolfram och Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå. De nya kassagenererande enheterna som nedskrivningsprövas är Sandvik Coromant, Seco Tools, Dormer Pramet, Walter samt Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå. Sandvik har omdefinierat de kassagenererande enheterna för att återspegla kärndivisionerna, vilka alla är konkurrerande varumärken med separata verksamheter och kassaflöden. De andra divisionerna (Wolfram, Applied Manufacturing Technologies och Additive Manufacturing) prövas inom SMM affärsområdesnivå, då deras syfte är att stödja och/eller generera synergier med kärndivisionerna. För affärsområdena Sandvik Mining and Rock Technology respektive Sandvik Materials Technology är de kassagenererande enheterna oförändrade, vilket innebär att goodwill nedskrivningsprövas på affärsområdesnivå. Konsoliderad goodwill allokeras till de kassagenererande enheter som anges ovan. Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida kassaflödena med användning av prognoser som omfattar en fyraårsperiod, vilka i sin tur baseras på de treårsplaner som tas fram årligen av samtliga affärsområden och som har godkänts av koncernledningen.

Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av det rådande och förväntade affärsklimatet, och den inverkan detta förväntas ha på den marknad där affärsområdet är verksamt. En rad ekonomiska indikatorer, som skiljer sig åt för varje marknad, och externa och interna studier av dessa, används vid analysen av det rådande affärsklimatet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga antagandena fastställs. De nedan nämnda antagandena baseras på tidigare erfarenheter och överensstämmer med extern information. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet är förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov och diskonteringsränta.

Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperioden efter fyraårsperioden uppgår till 2 procent för Seco Tools (2), Walter (2), Sandvik Coromant (ej tillämpligt föregående år), Dormer Pramet (ej tillämpligt föregående år), Sandvik Manufacturing and Machining Solutions affärsområdesnivå (2) Sandvik Materials Technology affärsområdesnivå (2), och 3 procent för Sandvik Mining and Rock Technology affärsområdesnivå (3). Behovet av rörelsekapital efter fyraårsperioden bedöms öka ungefär i samma takt som den förväntade tillväxten i terminalperioden. Diskonteringsräntan består av en viktad genomsnittlig kapitalkostnad för lånat kapital och eget kapital. Från och med 2020 beräknar Sandvik en diskonteringsränta före skatt för varje kassagenererande enhet, vilken varierade mellan 10,1 procent och 12,6 procent: Sandvik Mining och Rock Technology 12,6 procent, Sandvik Machining Manufacturing and Solutions 10,1 procent, Sandvik Coromant 11,7 procent, Seco Tools 10,6 procent, Dormer Pramet 10,5 procent, Walter 11,1 procent och Sandvik Materials Technology 10,2 procent. Föregående år tillämpade alla kassagenererande enheter en diskonteringsränta före skatt på 10 procent. De specifika riskerna med kassagenererande enheter har justerats för i de framtida kassaflödesprognoserna.

Goodwill hänförlig till affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology skrevs under det andra kvartalet ner med 304 miljoner kronor till följd av en förväntad nedstängning av en mindre verksamhet. Kostnaderna är bokade i övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader. För mer information, se not K32.

Prövning av goodwill har genomförts under 2020, vilken inte visade på några andra tecken på nedskrivningsbehov. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet skulle kunna upprätthållas även om diskonteringsräntan höjdes med 2 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxttakten sänktes med 2 procentenheter. Goodwillvärdet skulle också kunna upprätthållas om rörelsemarginalen sänktes med 2 procentenheter.

Redovisningsprinciper

Immateriella tillgångar

Goodwill

Goodwill som uppkommit vid ett rörelseförvärv utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärvet och det verkliga värdet av identifierbara nettotillgångar, övertagna skulder samt redovisade eventualförpliktelser.

Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheterna och testas årligen för nedskrivningsbehov under fjärde kvartalet, eller när det finns en indikation om nedskrivningsbehov. Nedskrivning av goodwill återförs inte. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.

Forskning och utveckling

Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap redovisas som kostnader vartefter de uppkommer. Utgifter för utveckling där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången.

Det redovisade värdet inkluderar direkt hänförbara kostnader, till exempel för material och tjänster, ersättningar till medarbetare, registrering av immateriella rättigheter och avskrivningar av patent och licenser. Övriga kostnader för utveckling, redovisas i årets resultat som kostnad när de uppkommer. Kostnader redovisade i balansräkningen är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Här ingår aktiverade utvecklingskostnader samt köp av programvaror för koncernens IT-verksamhet.

Till immateriella tillgångar hör även patent, varumärken, licenser och andra rättigheter. De är uppdelade på förvärvade och internt upparbetade immateriella tillgångar.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Avskrivningar redovisas i årets resultat linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer på en värdeminskning uppkommer. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.

De beräknade nyttjandeperioderna är för:
  • Patent 10–20 år
  • Varumärken 10–20 år samt vissa med obestämbar nyttjandeperiod
  • Kundrelationer 10 år
  • Aktiverade utvecklingskostnader 3–10 år
  • Programvaror för IT-verksamheten 3 år

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av, utan eventuellt nedskrivningsbehov prövas årligen. Tillgångar som skrivs av eller ner bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller ändrade förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högsta av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsränta som tar i beaktande riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som inte genererar kassaflöden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Nedskrivningar av materiella, nyttjanderätts och immateriella tillgångar återförs om det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar som då skulle ha gjorts.

Lånekostnader för immateriella anläggningstillgångar

Låneutgifter som är hänförbara till uppförandet av så kallade kvalificerade tillgångar aktiveras som en del av den kvalificerade tillgångens anskaffningsvärde. En kvalificerad tillgång är en tillgång som med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsett bruk eller försäljning. Koncernen betraktar en tidsperiod som är längre än ett år som en betydande tid.

För koncernen är kapitaliseringen av lånekostnaderna hänförliga till immateriella tillgångar främst relevanta när det gäller aktiverade utvecklingskostnader för nya datasystem.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Nedskrivningsprövning av goodwill

Nedskrivning av goodwill prövas årligen och dessutom närhelst händelser eller ändrade omständigheter indikerar att värdet på goodwill som har uppkommit vid ett förvärv kan ha minskat, till exempel på grund av ändrat affärsklimat eller beslut om att avyttra eller lägga ner viss verksamhet. För att bestämma om värdet på goodwill minskat måste den kassagenererande enhet till vilken goodwill hänförts värderas, vilket sker genom en diskontering av enhetens kassaflöden. Vid tillämpningen av denna metod förlitar sig bolaget på ett antal faktorer, inklusive uppnådda resultat, affärsplaner, ekonomiska prognoser och marknadsdata. Som framgår av beskrivningen skulle ändringar av förutsättningarna för dessa antaganden och uppskattningar kunna ha en väsentlig effekt på värdet av goodwill.

Nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar

Sandviks immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill och vissa varumärken, upptas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Sandvik redovisar utöver goodwill och vissa varumärken inga immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Avskrivningar görs över beräknad nyttjandeperiod till ett bedömt restvärde. Såväl nyttjandeperiod som restvärde omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod.

Det redovisade värdet på koncernens anläggningstillgångar prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Det redovisade värdet av immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga för användning prövas varje år. Om en sådan analys indikerar ett för högt upptaget värde fastställs tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Nyttjandevärdet beräknas som förväntat framtida diskonterat kassaflöde från tillgången, alternativt den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

En prövning av det redovisade värdet aktualiseras även i samband med att en anläggningstillgång klassificeras som att den innehas för försäljning, då den upptas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.