GRI

Dialog med analytiker

Cirka 25 analytiker följer Sandvik regelbundet. I slutet av 2020 var fördelningen av analytikernas rekommendationer av Sandvik-aktien: 74 procent köp/öka, 26 procent behåll/neutral och 0 procent sälj/minska enligt SME Direkt. Här är några av de vanligaste frågorna under 2020 och våra svar.

F: Sandvik skiftar nu mot en mer tillväxtfokuserad strategi, medan tillväxtmålet om 5 procent tillväxt över en ekonomisk cykel behålls intakt. Hur planerar ni att nå målet?

S: Under den senaste cykeln (2016–2020) hade vi 0 procents tillväxt, främst till följd av en negativ tillväxt om 11 procent under 2020 vilken var relaterad till coronapandemin. Vår strategi att skifta mot tillväxt tydliggör hur vi avser att klara det tidigare satta målet om fem procent, där 2,5 procent ska komma från organisk tillväxt och resterande genom förvärv. För att nå detta ska alla våra affärsområden växa åtminstone dubbelt så snabbt som marknaden. För Sandvik Manufacturing and Machining Solutions ska detta ske genom att expandera vårt digitala erbjudande, utöka vårt erbjudande inom runda verktyg samt vinna marknadsandelar i mellansegmentet. För Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Rock Processing Solutions ska vi stärka vårt eftermarknadserbjudande och vi ser även tillväxtmöjligheter inom gruvdrift ovanjord, för att nämna några av möjligheterna.

F: Under 2020 stärktes marginalerna genom besparingsprogram. Hur mycket har besparingarna bidragit till marginalerna och hur mycket mer väntas komma?

S: Under 2020 stärktes marginalerna med cirka 4,2 miljarder kronor från permanenta och tillfälliga besparingar. Vi är nöjda med att vi redan i början av året låg steget före och vi har fortsatt att vara handlingskraftiga. Merparten av de planerade besparingarna om 1,3 miljarder kronor, som annonserades under 2020, kommer att levereras under 2021. Majoriteten av åtgärderna kan beskrivas som strukturella, till exempel stängningar av produktionsenheter eller större omstruktureringar.

F: Den ökade andelen elbilar ses som negativ för Sandvik Manufacturing and Machining Solutions. Hur ser ni på detta?

S: Det är en utmaning på lång sikt, men vi upplever den inte så betydande som många kanske tror och vi vidtar åtgärder för att motverka den. På kort och medellång sikt ser vi inte någon materiell påverkan. Mellan 2019–2025 förväntar vi oss att potentialen för skärande verktyg kommer att växa i en takt om 1 procent per år, och att utvecklingen kommer att vara oförändrad mellan 2025–2030. Den totala bilproduktionen förväntas växa i genomsnitt 1,4 procent per år mellan 2019–2030.

F: Divisionen Crushing and Screening har blivit ett eget affärsområde: Sandvik Rock Processing Solutions. Vad är anledningen till detta?

S: Det finns flera anledningar. Sandvik Rock Processing Solutions tillhör en annan del av värdekedjan än Sandvik Mining and Rock Solutions. Den har också sin egen eftermarknad och serviceverksamhet, och aktiviteterna är mer fokuserade mot senare faser av bergavverkning, medan Sandvik Mining and Rock Solutions fokuserar på utvinning. Detta möjliggör för båda affärsområdena att fokusera mer på sin kärnverksamhet samtidigt som transparensen ökar.

F: Vad har beslutats gällande börsnoteringen av Sandvik Materials Technology och när kommer den att ske?

S: Under 2020 beslutade styrelsen att fortsätta förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technology till Sandviks aktieägare, och att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Styrelsens avsikt är att föreslå en utdelning och notering av aktierna i Sandvik Materials Technology vid en bolagsstämma under 2022, förutsatt att omständigheterna bedöms vara rätt vid tillfället. Den avsedda utdelningen av aktier förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea och är föremål för godkännande av Sandviks aktieägare.

F: Beskriv de främsta framstegen under året gällande era hållbarhetsmål för 2030. Vilka är era prioriteringar för det kommande året?

S: Under året har vi sett ett stort engagemang för våra hållbarhetsmål för 2030, och de har blivit en stark, drivande kraft inom bolaget. Vi har inkluderat hållbarhets-KPI:er i vår styrningsprocess för affärsområdena samt för koncernledningen. Divisionerna har utvecklat verksamhetsplaner för hur de ska bidra till 2030-målen. Under de kommande åren kommer vi fortsatt att fokusera på datadriven verksamhetsstyrning för att säkerställa att alla initiativ faller väl ut och ligger i linje med våra ambitioner.