The Sandvik Way

Sandviks ramverk för bolagsstyrning, The Sandvik Way, implementerar de externa regler som nämns ovan och innehåller även interna regler och principer för bolagsstyrning som gäller specifikt inom Sandvik. Det baseras på fyra byggstenar som framgår av modellen nedan, och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

The Sandvik Way

The Sandvik Way. TILLSYN & INRIKTNING, FÖRETAGSKULTUR & VÄRDESKAPANDE STRUKTURER, OPERATIVA SYSTEMET och OPERATIVA SYSTEMET (grafisk)

Tillsyn och inriktning

Denna del beskriver hur koncernen styrs och vägleds från toppen. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos affärsområdena och divisionerna, med koncernfunktioner som ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten. Denna bolagsstyrningsrapport fokuserar huvudsakligen på denna del.

Företagskultur och värdeskapande strukturer

Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden (Customer Focus, Innovation, Fair Play och Passion to Win), uppförandekod och ledarskapsmodell.

Operativa systemet

Det operativa systemet beskriver detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter från planer och prognoser, policyer, procedurer och kontroller till regelefterlevnad, övervakning och revision. Det operativa systemet utgörs av dagliga kontroller som har en direkt påverkan på våra anställdas arbete. Därför är det föremål för regelbunden granskning och ständiga förbättringar.

Affärsområdenas styrning

Den sista byggstenen i ramverket är systemen för bolagsstyrning inom affärsområdena, som speglar de särskilda utmaningar och möjligheter som varje affärsområde ställs inför inom sin industrisektor. Kunder, konjunkturcyklar, leverantörskedjor och industririsk skiljer sig åt mellan affärsområdena och kräver kontroller och system för företagsledning som är skräddarsydda för verksamheten. Dessa kompletterar de koncernövergripande arbetssätt som beskrivs i de övriga byggstenarna. Bolagsstyrningen inom varje affärsområde fastställs av affärsområdet inom ramen för det övergripande ramverket i The Sandvik Way och kan omfatta specifika regler och procedurer för varje affärsområde, division och affärsenhet, liksom andra relevanta delar av den operativa affärsstrukturen.