Uppförandekoden

Sandviks uppförandekod utgör grunden för vår verksamhet.

Sandvik har en lång historia av att agera i enlighet med tillämpbara lagar och internationellt erkända principer samt i partnerskap med lokala organisationer. Vår uppförandekod bygger på interna kärnvärden och externa principer, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, vilka vi deltar i. Vi stödjer även OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights. Vi anser att vi därigenom har en solid grund för en hållbar framtid för Sandvik och dess intressenter.

Uppförandekoden är en nyckelkomponent i styrningsmodellen The Sandvik Way, som omfattar gemensamma styrdokument och processer, som våra policyer och procedurer. The Sandvik Way beskriver också en gemensam kultur och arbetssätt och är en viktig möjliggörare för att uppnå våra hållbarhetsmål för 2030.

Speak Up

Medarbetare och externa parter som bevittnar ett brott mot uppförandekoden, lagstiftning eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. En utredare från relevant affärsområde tilldelas rapporten och utreder ärendet. En oberoende gruppering kallad Ethics Office överser effektiviteten i Speak Up-processen. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, kontrolleras och inkluderas i rapporteringen till revisionskommittén.

En medarbetare eller affärspartner som i god tro uttrycker sin oro får inte utsättas för vedergällning, vilket framgår av Sandviks Speak Up-policy.