Strategi och tillväxt

Skifte mot tillväxt

Efterfrågan på våra produkter styrs av ett antal faktorer, bland annat det ökade globala energibehovet och övergången till fossilfri teknik. Vi räknar med en fortsatt efterfrågan på olja och gas, som därmed förblir lönsamma segment. Vi har identifierat nyckelsegment där vi ser en gynnsam tillväxtpotential, exempelvis segmenten för industriell uppvärmning, medicinska produkter och förnybar energi.

Många industrier har startat övergången till fossilfri produktion och i många fall är elektrifiering av värmeprocesser en nyckelfaktor för att lyckas. Kanthal® är vårt varumärke för produkter och tjänster inom hållbar industriell värmeteknologi och motståndsmaterial. Vi har teknologin, expertisen och den globala närvaron som krävs för att kunna bistå energiintensiva industrier, som stål och aluminium, i att reducera sina koldioxidutsläpp. Förutom att minska CO2 och NOx, ger våra elektriska lösningar säkra, precisa och mer energieffektiva värmeprocesser.

Vi tillverkar också avancerade material för medicinsegmentet, som är både snabbväxande och lönsamt. Vi ser goda tillväxtmöjligheter, särskilt inom tråd- och beläggningsområdet. Vi ser också möjligheter att klättra i värdekedjan genom att erbjuda ännu mer avancerad kompetens och kompletterande kapacitet. 2020 öppnade vår medicinska affärsenhet en anläggning i Arizona, USA. Det innebär att vi kan möta den ökade efterfrågan på våra produkter och komma närmare våra kunder

Andelen förnybar energi inom den globala energiproduktionen förväntas öka väsentligt, bland annat till följd av myndigheters och regeringars stöd och satsningar. Vi fortsätter att utforska och utveckla affärsmöjligheter inom förnybar energi, exempelvis solenergi, geotermisk energi och biomassa. Vi tar även en ledande roll inom systemförändrande materialteknik genom att framför allt fokusera på vätgas och batterier.

Digitalt skifte

Inom det digitala området utvecklas vi tillsammans med våra kunder. Ett exempel är containerlösningen Sandvik Mobile Service Solutions. Det är en lösning för att tillhandahålla rör direkt på plats där ett digitalt system används för att kapa och forma rören enligt kundernas specifikationer. Detta minskar avfallsvolymerna kraftigt jämfört med konventionell leverans av standardrör och material-, tids- och kostnadsbesparingarna blir stora. Den helt mobila containern kan bemannas eller användas via fjärrfunktioner, för allt från administrativa uppgifter (exempelvis certifiering och fakturering) till tekniska processer som att kapa eller forma rör.

Till följd av coronapandemin accelererade vår digitala utveckling eftersom vi behövde ta fram nya sätt att arbeta och kommunicera. I Indien utvecklade vi en metod för att utföra inspektion och testning på distans i stället för att skicka ut tekniker till kunderna. Alla moment sker digitalt, från inspektion till verifiering och godkännande. Kunderna är mycket positiva till fjärrinspektionerna och metoden har lett till nya affärsmöjligheter.

Vår röranläggning i Werther, Tyskland, anpassade sig snabbt till digitaliserad verksamhet. Anläggningen låg redan tidigare i framkant inom produktionsutveckling och integrerade digitala system, men pandemin tvingade fram driftsättning av ett fullskaligt pilotsystem och anläggningen digitaliserades fullt ut. Programmerare och automationstekniker anslöts till maskinerna via ett nätverk och kunde styra och kontrollera funktionerna på distans, från sin hemmiljö.

Flexibla genom affärscykeln

En företagskultur som genomsyras av kontinuerliga förbättringar, flexibilitet och effektivitet är en förutsättning för att överleva i vår volatila bransch. Vid nedgången 2020 var vi snabba med att införa åtgärder som säkerställde lönsamhet, trots kraftigt minskad orderingång. Ett antal åtgärder vidtogs för att anpassa kostnadsbasen till den nya situationen, till exempel arbetstidsförkortningar, minskat antal konsulter, uppsägningar och senarelagda investeringar. Som helhet har vi lyckats bra med att behålla marginalerna under nedgången. Genom att senarelägga investeringar, samt optimera lagerhantering och kundfordringar, behöll vi ett stabilt kassaflöde under året.

Vi ser fortlöpande över vår struktur, dels för att komma närmare kunderna och dels för att förbättra kostnadseffektiviteten. 2020 slutfördes stängningen av anläggningen i Arnprior, Kanada, och produktionen flyttades till Scranton i USA. Vi fortsatte också arbetet med att flytta en produktionsenhet från Sandviken till Chomutov i Tjeckien. Vår Tube-division kommunicerade under tredje kvartalet att anläggningen i Charost, Frankrike, kommer att stängas som en följd av minskad efterfrågan inom flygindustrin.