GRI

Översikt

Sandvik Materials Technology

2020 var ett utmanande år för Sandvik Materials Technology samtidigt som vi tog steg framåt i vår strategi. Vi genomförde åtgärder i tid för att bibehålla sunda marginaler trots den minskade orderingången till följd av coronapandemin, i synnerhet inom olja och gas samt inom flygsegmentet.

Sandvik Materials Technology tillverkar avancerade rostfria stål och speciallegeringar för industrier där det ställs höga krav på materialegenskaper och materialkompetens. Våra material är lätta, hållfasta, korrosionsbeständiga och klarar höga temperaturer och tryck. Vår expertis inom metallurgi samt industriella processer och applikationer förbättrar kundernas effektivitet och hållbarhet.

År 2020 beslutade Sandviks styrelse att fortsätta med förberedelserna för att dela ut Sandvik Materials Technology till aktieägarna och notera aktierna på Nasdaq Stockholm, avhängigt en bolagsstämma under 2022 samt att omständigheterna bedöms vara rätt vid tillfället. Beslutet ger oss en tydlig riktning för vår framtida utveckling i rollen som teknisk ledare och kundernas förstaval som samarbetspartner.

Under året prioriterades hälsa och säkerhet för medarbetarna, med tidig och anpassad kris- och säkerhetshantering på anläggningarna. Det innebar att vi i hög utsträckning kunde begränsa spridningen av coronapandemin inom verksamheten.

Marknaden 2020

Det första kvartalet 2020 var omväxlande. Vi fick ett antal stora projektordrar men vi upplevde även en nedgång inom den mer kortcykliska affären till följd av ökad osäkerhet på marknaden. Orderingången minskade ytterligare under det andra kvartalet, då osäkerheten på marknaden ökade och många länder införde nedstängningar. Allra mest påverkades energisegmentet, främst olja och gas, samt flygsegmentet, då de flesta bolag höll sina flygplan på marken. Det ledde till minskad efterfrågan på våra rostfria stålrör och andra produkter. Resten av året förbättrades orderingången för den mer kortcykliska affären men den kraftigt minskade orderingången, framför allt inom olje- och gassegmentet, förblev en utmaning under återstoden av året.

2020 i siffror

Intäkter per kundsegment

Sandvik Materials Technology: Intäkter per kundsegment (tårtdiagram)

Intäkter per marknadsområde

Sandvik Materials Technology: Intäkter per marknadsområde (tårtdiagram)
Översikt

MSEK

2019

2020

1)

Justerat för jämförelsestörande poster: –540 miljoner kronor under 2020 och 1 513 miljoner kronor under 2019.

2)

Omräknat till heltidstjänster.

Orderingång

16 475

11 910

Intäkt

15 279

13 598

Rörelseresultat

1 444

492

Rörelsemarginal, %

9,4

3,6

Justerat rörelseresultat1)

1 787

1 032

Justerad rörelsemarginal, %

11,7

7,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

11,10

3,9

Antal medarbetare2)

5 726

5 084

Könsfördelning (män/kvinnor), %

81/19

81/19

Kvinnor i ledande befattning, %

19,1

19,4

Olycksfallsfrekvens (LTIFR)

4,7

3,9

Total olycksfrekvens (TRIFR)

7,5

6,7

Översikt

Produktportfölj

Rörprodukter, stänger, ämnen, band, bergborrstål, motståndsmaterial, ultrafin medicinsk tråd och trådbaserade komponenter samt metallpulver.

Marknadsbeskrivning

Utvalda nischer i krävande industrier där anspråken på materialegenskaper, produktkvalitet och pålitlighet är extremt höga. Höga inträdesbarriärer.

Drivkrafter för efterfrågan

  • Det globala energibehovet och, som följd, behovet av energiproduktion.
  • Övergången till fossilfri energi och energieffektivitet.
  • En växande och åldrande befolkning med nya krav på hälso- och sjukvård, kombinerat med tekniska framsteg inom den medicinska sektorn.

Konkurrenssituation/större konkurrenter

Nippon Steel & Sumitomo Metal (rör), Tubacex (rör), Jiuli (rör), VoestAlpine (band), Aperam (värmeelement och system), Fort Wayne Metals (medicinteknik) och nischade mindre aktörer.

Modell för försäljningskanaler

Cirka 80 procent direktförsäljning.

Tillväxtstrategi

Materialteknik behövs i många tillväxtsegment för att nå ökad effektivitet, produktivitet och hållbarhet i kundernas processer och applikationer. Olje- och gasindustrin blir även fortsättningsvis ett lönsamt segment och vi har identifierat ytterligare ett antal tillväxtsegment, exempelvis industriell uppvärmning, medicinteknik och förnybar energi.

Strategisk riskhantering

Fluktuerande olje- och gaspriser. Ökad konkurrens genom högteknologiska material från Kina. Lokal protektionism i stålindustrin.