Klimatförändring

Klimatförändring (icon)

Vårt mål: Halverad CO2-påverkan.

Vi ska leva upp till våra åtaganden att minska påverkan på klimatet. Vår ambition är att ändra sättet att tänka och påverkan av vår verksamhet för nå målen tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Framsteg

Mål för förbättrad energieffektivitet definieras och följs upp årligen av samtliga divisioner. Bland satsningarna återfinns ett initiativ för ren elförsörjning med energiköpsavtal och gröna certifikat, omställning till elbilar och ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan från transporter. Lanseringen av en ny batteridriven lastare kommer att minska värmealstring och utsläpp för våra kunder i gruvindustrin. Under de senaste två åren (2017–2019) har vi minskat användningen av flygfrakt för bergborrningsverktyg och därmed minskat CO2-utsläppen med 40 procent. Nya elektriska ugnar minskar energikonsumtionen inom gruvverksamheten. Användning av energieffektivare kalk i stålverket i Sandviken minskade våra indirekta CO2-utsläpp med 5 800 ton per år. Alla Sandvik Coromant-anläggningar är en del av visionen ”Gröna fabriker” för att bland annat minska koldioxidutsläppen. Vi har börjat mäta de indirekta utsläppen för växthusgaser (scope 3) på områden som till exempel transport av produkter och människor. Biogas användes för första gången i stålverks- och varmvalsproduktionen i Sandviken.