Översikt

Aktien

Under 2019 steg aktiekursen med 45 procent samtidigt som OMXS30-index på Nasdaq Stockholm steg med 26 procent.

Sandviks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Vid utgången av 2019 handlades aktien till 182,7 kronor, motsvarande ett börsvärde om 229 miljarder kronor. Det innebar att Sandvik var det 10:e (14) värdemässigt största företaget på Nasdaq Stockholm.

Handeln i aktien

Under 2019 omsattes sammanlagt 799 (823) miljoner aktier till ett värde av 125 (125) miljarder kronor. Omsättningen av Sandvik-aktier på Nasdaq Stockholm stod för 31 (37) procent av den totala omsättningen av Sandvik-aktier. Andra marknader som BATS Chi-X, Turquoise etc. stod för 69 (51) procent. I USA kan Sandvik-aktien handlas genom depåbevis (American Depositary Receipts, ADR), en process som hanteras av Deutsche Bank Trust Company Americas. Under 2019 omsattes i genomsnitt 36 450 (39 889) depåbevis per dag. Vid slutet av 2019 fanns 4 192 508 (4 170 062) ADRs utestående.

Förslag till utdelning, kronor

4,50

Utdelning och totalavkastning

Vårt mål är att utdelningen ska uppgå till åtminstone 50 procent av det justerade resultatet per aktie över en konjunkturcykel. Styrelsen har till årsstämman 2020 föreslagit en utdelning om 4,50 (4,25) kronor per aktie. Det motsvarar cirka 5,6 (5,3) miljarder kronor och en direktavkastning på 2,5 procent baserat på kursen vid årets slut. Inräknat den föreslagna utdelningen för 2019 på 4,50 kronor, en ökning med 6 procent jämfört med 2018, har de senaste fem årens genomsnittliga utdelning varit 3,50 kronor per år och sammanlagt 44 procent av justerad vinst per aktie för kvarvarande verksamhet har delats ut.

Aktiekapital

Antalet Sandvik-aktier uppgår till 1 254 385 923. Varje aktie har ett nominellt värde om 1,2 kronor och aktiekapitalet uppgår till 1 505 263 108 kronor. Sandviks aktiekapital utgörs av ett aktieslag där varje aktie har samma röstvärde och ger samma rätt till utdelning. Sandvik äger inga egna aktier och senast nya aktier gavs ut var 2012 i samband med förvärvet av utestående aktier i Seco Tools.

Hållbarhetsindex

Sandvik ingår i ett antal hållbarhetsindex, som Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good och Ethibel Excellence Europe. Det är internationella index som analyserar globala företag som bedriver ansvarsfullt företagande. Att Sandvik ingår i dessa index bekräftar att koncernen bedriver affärsverksamheten på ett hållbart sätt.

Ägarna

Under 2019 minskade antalet aktieägare till 100 768 (100 909). Det finns aktieägare i 76 länder och andelen aktieägare utanför Sverige uppgick till 39 (35) procent vid årets slut. De tio största enskilda aktieägarna innehade 39 procent av aktiekapitalet vid samma tidpunkt. Personer i Sandviks koncernledning ägde den 31 december 2019 sammanlagt 206 726 aktier i Sandvik medan Sandviks styrelseledamöter ägde 488 949 aktier (inklusive suppleanter, exklusive verkställande direktören). Totalt motsvarade koncernledningens och styrelsens innehav 0,05 procent av kapital och rösträtter.

Sandvik-aktien, fem års utveckling

Sandvik-aktien, fem års utveckling (line chart)

Ägarfördelning per land, 31 december 2019

Ägarfördelning per land, 31 december 2019 (pie chart)

Antal aktieägare, 31 december 2015–2019

Antal aktieägare, 31 december 2015-2019 (bar chart)
Nyckeltal

 

2018

2019

1)

Föreslagen utdelning.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

Antal aktier vid årets slut (miljoner)

1 254

1 254

Börsvärde vid årets slut (miljarder)

158

229

Antal aktieägare

100 908

100 768

Aktiekurs vid årets slut

126,4

182,7

Resultat per aktie efter utspädning, SEK (koncernen)

10,09

6,79

Justerat resultat per aktie, SEK (koncernen)

9,95

10,96

P/E-tal vid årets slut

12,5

26,9

Kursförändring under året, %

–12

+45

Ordinarie utdelning, kr/aktie

4,25

4,501)

Utdelning i procent av resultat per aktie

42

661)

Totalavkastning (aktieutveckling + utdelning), %

–9,9

47

Andel aktier i Sverige, %

65

61

Andel aktier ägda av de 10 största ägargrupperna, %

38

39

De tio största aktieägargrupperna

31 december, %

2018

2019

1)

Förvaltarregistrerade aktier.

Källa: Monitor by Modular Finance AB. Sammanställd och behandlad data från Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen med flera.

AB Industrivärden

12,1

12,4

Alecta Pensionsförsäkring

6,5

6,6

Swedbank Robur Fonder

3,9

4,4

BlackRock

2,4

2,8

AMF Försäkring och Fonder

2,7

2,6

Vanguard1)

2,4

2,5

L E Lundbergföretagen AB

2,4

2,4

SEB Investment Management

1,8

2,3

Norges Bank

1,0

1,8

Nordea Funds

1,4

1,3