Sandvik som investering

Vi har fortsatt att växa med vårt erbjudande om produktivitet och hållbarhet baserat på mer än 150 års ledande kunskap om material och tillämpningar.

För att vara fortsatt relevanta i framtiden kombinerar vi i allt högre utsträckning vår kärnkompetens med ny digital teknik, vilket gör att vi kan bredda vårt kunderbjudande. Vår starka balansräkning stöder tillväxt genom förvärv. Vi lever i en cyklisk värld men vi anser att vår decentraliserade affärsmodell ökar smidigheten och snabbheten i vårt operativa beslutsfattande, vilket hjälper oss att minska resultatsvängningarna och öka förutsägbarheten. Vi siktar på högre marginaler, vilket kommer att resultera i framtida förbättrade resultat över en konjunkturcykel.

Kombinera kärnkompetens med nya teknologier

Kombinera kärnkompetens med nya teknologier (graphic)

Ledande position baserad på expertkunskap

Ledande position baserad på expertkunskap (graphic)

Nr. 1 eller 2 globalt

 • Ledande leverantör (Nr. 1 eller 2) i majoriteten av våra verksamheter
 • Höga ingångsbarriärer till följd av en teknologiskt ledande position, kapitalintensitet och materialkunskap
 • Cirka 4 procent av årsintäkterna investerade i FoU för att garantera ett ledande produkterbjudande
 • Ett produktivitetserbjudande som stödjer en värdebaserad prissättning
 • Strategiska och långsiktiga kundrelationer möjliggör insikt om nuvarande och framtida kundbehov
 • Erbjuda kunder produkter och tjänster som förbättrar deras hållbarhet, till exempel genom förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan samtidigt som prestandan förbättras

Relevant genom förändring

 • Bygga på och växa våra kärnkompetenser inom metallbearbetning, gruvutrustning och avancerade material
 • Växa vårt kunderbjudande genom förvärv och partnerskap för att skapa nya digitala och tekniska lösningar varigenom vi blir relevanta för kunder ur ett bredare perspektiv och svarar upp mot framtida kommersiella trender

Goda finansiella resultat

Betydande förbättringar i lönsamhet och avkastning sedan 2016. Vår decentraliserade affärsmodell driver på ansvarstagande och snabbhet i kundnära operativa beslut. Ett förbättrat arbetssätt för resultatuppföljning bidrar till ökad transparens. Detta i kombination kommer att bidra till att uppnå förbättrade resultat över en konjunkturcykel.

Aktiv portföljhantering

Vi ser kontinuerligt över vår affärsportfölj för att maximera aktieägarvärdet. Varje enhet förväntas leverera kontinuerliga förbättringar och vara nummer 1 eller 2 i respektive bransch.

Aktieägarna belönas

 • Mål om en utdelningskvot om 50 procent över en konjunkturcykel
 • Genomsnitt över senaste tio åren:
  • En utdelningskvot om 68 procent
  • 3 procents direktavkastning
 • Den långsiktiga principen är en jämn fördelning av kapitalet mellan utdelning, förvärv och skuldreduktion
 • Välinvesterade – capex ska bibehållas på cirka 4 miljarder SEK/år

Aktieägarna belönas

Aktieägarna belönas (bar chart)