GRI

Dialog med analytiker

Cirka 25 analytiker följer Sandvik regelbundet. I slutet av 2019 var fördelningen av analytikernas rekommendationer av Sandvik-aktien: 52 procent köp/öka, 19 procent behåll/neutral och 29 procent sälj/minska enligt Factset. Här är några av de vanligaste frågorna under 2019 och våra svar.

F: Ni har ett ganska ovanligt mål för rörelsemarginalen som anger en lägstanivå om 16 procent. Utveckla era antaganden om exempelvis marknadsförhållanden och hur säkra ni är på att uppnå detta mål.
S: Implementeringen av en decentraliserad affärsmodell, konkreta beredskapsplaner och viktiga förändringar inom Sandvik Mining och Rock Technology, med en högre andel outsourcing, gör att vi känner oss trygga med att ha ett golv för målet. Vi baserar beräkningen på en nedgång för gruvmarknaden med en 50-procentig minskning av försäljningen av gruvutrustning och en betydande (tvåsiffrig) nedgång för den kortcykliska delen av verksamheten (metallbearbetning).

F: En 5-procentig tillväxt över en konjunkturcykel låter modest, var snäll och utveckla detta.
S: Vi vill uppnå målet innan vi ökar ambitionen. Hälften av målet antas drivas av förvärv och hälften organiskt. Vi antar en högre andel organisk tillväxt i Sandvik Mining and Rock Technology och en högre andel förvärv i Sandvik Machining Solutions.

F: En ny verkställande direktör tillkännagavs under året, vad kommer han att fokusera på framöver?
S: Vår övergripande strategi förblir intakt, med nuvarande fokus på tillväxt och på att skydda marginalen på en tuffare marknad. Stefan Widings erfarenhet av att förvärva och framgångsrikt integrera programvaruföretag kommer att vara en stor tillgång för Sandvik vid utveckling av angränsande digitala produkterbjudanden. Det gäller särskilt Sandvik Machining Solutions med sin strategi att expandera till för- och efterbearbetning. Dessutom har han lång erfarenhet av att arbeta och leda i en decentraliserad miljö.

F: Kan ni berätta om de nya hållbarhetsmålen för 2030? Hur kommer ni att följa upp och rapportera på dessa? Vad ska vi förvänta oss de kommande 2–3 åren?
S: Under 2019 lanserade vi nya långsiktiga hållbarhetsmål inom fyra områden: cirkularitet, klimatförändringar, säkerhet och fair play. Målen kommer att integreras i våra uppföljningssystem och incitamentsprogram för att vi ska kunna rapportera och följa upp dem. Vi kommer även att införa kortsiktiga mål för att säkerställa att vi kommer att nå våra 2030-mål. Arbetet har påbörjats men ännu inte slutförts.

F: Ni är nästan skuldfria, har ni övervägt en extra utdelning eller återköp av aktier?
S: Vår ambition är att växa cirka 2,5 procent per år genom förvärv. Vi föredrar därför att återinvestera kapitalet i vår verksamhet. Vi hade i princip en nettokassa vid slutet av 2019 och om vi inte lyckas spendera kapitalet på förvärv måste vi utvärdera våra alternativ för kapitalfördelning.

F: Vad kommer nästa steg att vara för Sandvik Materials Technology när den interna separationen avslutats och när?
S: Vi arbetar för att slutföra den interna separationen i mitten av 2020. Ytterligare beslut om hur vi ska fortsätta kommer att fattas av styrelsen och slutligen av årsstämman.

F: Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) och rörelsekapitalet har rört sig i fel riktning 2019. Vilka åtgärder vidtar ni för att adressera detta? Dessutom ingår inte längre ROCE i era finansiella mål – har ni blivit mindre fokuserade?
S: Vi är fast beslutna att hålla rörelsekapitalet under kontroll och att leverera en solid avkastning, särskilt som vi blir mer aktiva med förvärv. År 2019 försämrades marknadsförhållandena snabbt och betydande för de kortcykliska segmenten vilket gjorde kontrollen över rörelsekapitalet till en utmaning. För Sandvik Mining and Rock Technology har rekordleveranser drivit upp rörelsekapitalet.

F: Ni genomförde ett stort kostnadsbesparingsprogram under 2019. Hur mycket förbättrade besparingarna resultatet under 2019 och hur mycket återstår? Är besparingarna strukturella?
S: Majoriteten av besparingarna om 1,7 miljarder kronor kommer att ha levererats i mitten av 2020. Cirka 20–30 procent av åtgärderna kan beskrivas som strukturella till sin natur, till exempel nedläggningar av produktionsenheter /större omstruktureringar. 2019 förbättrades resultatet med cirka 400 miljoner kronor från det offentliggjorda programmet.