Not 43. Miljöavtryck

Vi förser kunder med varor och tjänster som förbättrar både miljöprestanda och effektivitet. Inom vår egen verksamhet strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan.

43.1 Koldioxid och energi

Sandvik arbetar med att säkerställa att varje enskild enhet på företaget har en åtgärdsplan för energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp (CO2). Under 2019 fanns cirka 110 miljöåtgärdsplaner, innehållande fler än 300 individuella åtgärder, inom Sandvik.. Exempel på initiativ är värmeväxlingssystem, förbättrad isolering i byggnader, LED-belysning eller solpaneler på taken.

Sandviks målsättning för 2019 var att minska energiförbrukningen med 1,3 procent och minska CO2-utsläppen med 1,3 procent genom miljöförbättrande åtgärder. De genomförda åtgärderna motsvarade en årsreduktion av energiförbrukning med 1,4 procent och koldioxidutsläpp med 2,6 procent.

Våra största produktionsanläggningar i Europa har köpt energi från förnybara energikällor sedan 2013. Detta har lett till en minskning av de årliga utsläppen med cirka 113 000 ton.

Energiförbrukning 2019

Energiförbrukning 2019 (pie chart)
Energiförbrukning

(TJ)

2018

2019

Icke förnybara bränslen

2 853

2 803

Bensin

253

225

Diesel

369

355

Gasol

838

696

Naturgas

1 282

1 436

Eldningsolja

111

93

 

 

 

Förnybara bränslen

 

15

Etanol

 

2

HVO

 

13

 

 

 

Total energi från bränslen

2 853

2 818

El från elnätet

4 946

4 865

Egen förnybar elektricitet

4

8

Köpt värme och ånga

273

293

Såld värme

–31

–35

Total elektricitet, värme och ånga

5 192

5 130

Total energiförbrukning

8 045

7 948

Energiintensitet

Total energianvändning per fakturerad SEK

2018

2019

GJ/SEK fakturerad försäljning

80

77

Minskad energiförbrukning

 

TJ

%

Total energianvändning 2018 – kvarvarande verksamhet

8 045

 

Miljöförbättrande åtgärder

–109

–1,4

Övrig påverkan

12

0,2

Total energianvändning 2019 – kvarvarande verksamhet

7 948

–1,2

CO2-utsläpp 2015–2019, ton

CO2 utsläpp 2015–2019, ton (bar chart)

Energidata baseras på rapporterad förbrukning. Beräkningarna görs i vårt rapportverktyg som även innehåller omvandlingsfaktorer för energiekvivalenter. Omvandlingsfaktorerna definieras i våra EHS-definitioner som finns i ledningssystemets dokumentation. Dessa faktorer kommer från den svenska Energimyndigheten.

Energi per affärsområde i TJ

Energi per affärsområde i TJ (pie chart)
Utsläpp – växthusgaser

(1 000 ton CO2e)

2018

2019

Scope 1

181

176

Scope 2 (platsbaserat)

281

274

Initiativ för att använda elektricitet med låga utsläpp

–119

–120

Scope 2 (marknadsbaserat)

162

155

Brutto totalt (platsbaserat)

463

450

Netto totalt (marknadsbaserat)

344

331

Utsläppsfaktorerna för Scope 1 kommer från svenska Energimyndigheten. Beräkningen för Scope 2, platsbaserat, använder omvandlingarna som ingår i GHG-protokollets kalkylverktyg för växthusgaser, version 4.4. De marknadsbaserade utsläppsfaktorerna och information om respektive elleverantör tillhandahålls från de rapporterande Sandvik-enheterna årligen. Om dessa faktorer inte kan erhållas, tillämpas samma utsläppsfaktorer som för platsbaserade utsläpp, dvs. genomsnitt för el från elnätet.

Skillnader mellan faktorerna för platsbaserat och marknadsbaserat (positiv eller negativ) visas på tabellraden ”initiativ för att använda elektricitet med låga utsläpp”. Den största effekten i denna post kommer från inköp av utsläppsfri elektricitet för våra europeiska verksamheter. Under 2019 använde Sandvik 1 081 GWh el från elnätet i Europa. Vi köpte och avslutade ursprungsgarantier för all el som användes i dessa länder under året.

CO2-utsläpp per affärsområde

CO2-utsläpp per affärsområde (pie chart)
Utsläppsintensitet

Netto totalt per fakturerad SEK

2018

2019

ton/MSEK fakturerad försäljning

3,4

3,2

Minskning av växthusgaser

 

kton

%

CO2-utsläpp 2018 – kvarvarande verksamheter

344

 

Miljöförbättrande åtgärder

–9

–2,6

Övrig påverkan

–4

–1,1

CO2-utsläpp 2019 – kvarvarande verksamheter

331

–3,7

Övriga luftutsläpp

(ton)

2018

2019

NOx

356

348

SOx

37

36

Flyktiga organiska föreningar (NMVOC)

53

46

Utsläpp i vatten

(ton)

2018

2019

Kväve

155

113

COD

110

124

Fosfor

2

1

Nickel

0,4

0,3

Krom

0,2

0,2

43.2 Vatten

Omkring 90 procent av vår tillverkning sker i områden med god tillgång till vatten. Vi övervakar ändå vattenanvändningen och vidtar en mängd åtgärder för att minimera förbrukningen, inklusive återanvändning av kylvatten för att minska behovet av färskvatten.

Sandviks utsläpp till vatten består huvudsakligen av kväveföreningar, syreförbrukande ämnen och metaller. Allt avfallsvatten från tillverkningsprocesserna renas innan det släpps ut för att säkerställa att alla utsläpp ligger under gränsvärdena.

Vatten och utloppsvatten

Vatten och utloppsvatten
Vattenuttag (1 000 m3)

 

2018

2019

 

 

 

 

 

Färskvattenuttag per källa

Alla områden

Vatten­brist­områden

Alla områden

Vatten­brist­områden

Ytvatten

4 112

0

4 332

0

Grundvatten

1 004

89

1 048

86

Tredje part

2 297

43

2 194

52

Regn

5

1

23

14

Totalt uttag

7 418

147

7 597

153

Vattenutsläpp (1 000 m3)

 

2018

2019

 

 

 

 

 

Vattenutsläpp per mottagare

Alla områden

Vatten­brist­områden

Alla områden

Vatten­brist­områden

Ytvatten

1 414

0

1 495

0

Färskvatten

831

0

907

0

Övrigt vatten

583

0

588

0

Grundvatten

461

0

492

0

Färskvatten

5

0

4

0

Övrigt vatten

457

0

488

0

Tredje part

5 543

147

5 609

153

Färskvatten

5 333

146

5 415

152

Övrigt vatten

209

1

195

1

Totalt

7 418

147

7 597

153

Vattenintensitet

Netto totalt per fakturerad SEK

2018

2019

m3/MSEK fakturerad försäljning

74,4

73,6

Minskning av totalt vatten

 

1 000 m3

%

Vatten 2018

7 418

 

Miljöförbättrande åtgärder

–12

–0,2

Övrig påverkan

191

2,6

Vatten 2019

7 597

2,4

Vatten ingår inte i Sandviks produkter. Vid tillverkning, särskilt i varma miljöer, kommer en viss mängd vatten oundvikligen att dunsta och förångas. I förhållande till produktion och totala vattenvolymer är de förångade volymerna obetydliga. Det finns inga steg i våra tillverkningsprocesser som skulle kunna orsaka irreversibla föroreningar av vattnet som används. Allt vatten som vi använder släpps tillbaka efter nödvändig behandling, antingen i våra egna eller tredje parts reningsverk. För de största tillverkningsenheterna kontrolleras användning och utsläpp av vatten noggrant och enligt gällande tillstånd. Under året observerades ett fall där uttaget av grundvatten överskred tillåtna gränser. Ett ärende påbörjades men fallet bedömdes obetydligt och lades ner av myndigheterna. Händelsen inträffande i den svenska verksamheten i Sandviken. Inga andra betydande incidenter rapporterades.

43.3 Användning, återanvändning, rekonditionering och återvinning

Kretsloppstänkande är centralt för Sandvik och vi återvinner och återanvänder för att minska användningen av råmaterial och minska avfall. Vårt mål är att öka andelen återanvänt avfall till 20 procent och vi befinner oss för närvarande på 19 procent. Det totala avfallet minskade med 1 procent. Under 2019 återvann 29 Sandvik-anläggningar 100 procent av sitt avfall. Sandvik återvinner både stål och hårdmetall. Vi använde 306 (320) tusen ton metallråvara 2019 och återvann 79 (80) procent.

Avfallskategori och metod för bortförsel

(tusen ton)

2018

2019

Farligt avfall

33

34

till återanvändning

14

14

till annan bortskaffning

19

20

 

 

 

Icke-farligt avfall

303

299

till återanvändning

48

48

till annan bortskaffning

256

251

Totalt avfall

337

332

Metoderna för avfallshantering har utformats efter Europaparlamentets och rådets förordning 1013/2006 om transport av avfall av den 14 juni 2006. Dessa definitioner ska tillämpas av våra rapporterande enheter. Fastställande av metod för bortforsling varierar inom företaget men baseras i huvudsak på information från företaget som sköter avfallshanteringen.

Totalt avfall per affärsområde 2019

Totalt avfall per affärsområde 2019 (pie chart)
Avfallsintensitet

Total mängd genererat avfall per fakturerad SEK

2018

2019

ton/MSEK fakturerad försäljning

3,4

3,2

Minskning av totalt avfall

 

kton

%

Avfall 2018

337

 

Miljöförbättrande åtgärder

0

0,0

Övrig påverkan

–4

–1,3

Avfall 2019

332

–1,3