Not 42. Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS)

Ledningssystem

Våra EHS-ledningssystem granskas av externa parter för att säkerställa att de uppfyller internationella standarder (ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001 eller motsvarande) och granskas regelbundet internt för kontinuerlig förbättring av våra arbetsmetoder. Varje icke-administrativ Sandvik-anläggning med fler än 25 medarbetare ska uppnå extern certifiering inom två år efter verksamhetsstart eller förvärv. Vid slutet av 2019 var 97 procent av anläggningarna som omfattades av kravet certifierade.

Nyckeltal för hälsa och säkerhet

Vi använder en mängd olika nyckelindikatorer för att mäta hälsa och säkerhet på alla Sandvik-anläggningar, bland annat olyckor med frånvaro per miljon arbetade timmar (LTIFR) och totalt antal olyckor per miljon arbetade timmar (TRIFR). Båda dessa indikatorer har haft en långsiktigt positiv utveckling. Under 2019 minskade LTIFR till 1,5 (1,7), och TRIFR minskade till 3,8 (3,9). Eftersom LTIFR kommit ner till lägre nivåer kommer Sandvik att fokusera mer på TRIFR som huvudsaklig säkerhetsindikator. Det har inte rapporterats några dödsolyckor sedan 2015.

Medarbetarnas välbefinnande

Sandvik har processer för att registrera och undersöka arbetsrelaterade sjukdomar för att slå fast grundorsakerna och utveckla förebyggande strategier.

Farliga ämnen

Vi strävar kontinuerligt efter att byta ut farliga material mot mindre farliga alternativ i vår produktion. Där detta inte är möjligt strävar vi efter att minimera användningen av farliga ämnen. Vi investerar i ny utrustning och i förbättrade processer för att minska medarbetares exponering för faror som buller, damm, gaser och andra ämnen. Våra produkter och lösningar är utformade för att förbättra våra kunders hälsa och säkerhet, till exempel minska deras exponering för kemikalier. Vår batteridrivna gruvutrustning under jord minskar potentiella hälsorisker orsakade av dieselpartiklar och andra utsläpp från förbränningsmotorer.

TRIFR per affärsområde

TRIFR per affärsområde (line chart)

LTIFR per affärsområde

LTIFR per affärsområde (line chart)

TRIFR och LTIFR

TRIFR och LTIFR (bar chart)

En LTI är en olycka som orsakar frånvaro, en RWI (Restricted Work Injury) är en skada där du kan vistas på arbetsplatsen men inte utföra ditt ordinarie arbete och en MTI (Medical Treatment Injury) innebär att du behöver medicinsk behandling men kan utföra ditt ordinarie arbete.