Not 41. Medarbetare

Vid utgången av 2019 var antalet medarbetare 40 235 (41 670).

Kompetensutveckling

Sandvik erbjuder utvecklingsmöjligheter genom utbildning på arbetsplatsen, virtuella utbildningskanaler och klassrumsutbildning. Vi erbjuder våra medarbetare ledarskapsprogram, specialutbildning, digitala workshops, mentorskap och andra möjligheter att förvärva nya kompetenser och kunskaper. Under 2019 deltog 549 (622) medarbetare i ledarskapsprogram. Deras återkoppling i uppföljande undersökningar indikerar att programmen utvecklar deras ledarskapsförmågor och deras förmåga att bidra till verksamheten.

Global Graduate-program

Global Graduate-programmet är Sandviks globala trainee-program som ger unga talanger möjlighet att utforska olika delar av våra verksamheter under 18 månader. 2019 startade det fjärde programmet. För att säkerställa ett team som speglar vår globala närvaro kommer våra tio deltagare från olika delar av världen: Kina, Indien, Finland, Sverige och USA.

Intern arbetsmarknad

Som medarbetare inom Sandvik är du ansvarig för din egen karriärsutveckling. Sandvik erbjuder en lång rad karriärmöjligheter. Vår interna arbetsmarknad ger våra medarbetare möjlighet att arbeta inom andra delar av Sandvik eller i andra länder för att växa och utvecklas både på det personliga och det yrkesmässiga planet. Cirka 2 700 (2 900) personer anställdes under 2019 och en majoritet av befattningarna annonserades på den interna arbetsmarknaden.

Mångfald och inkludering

Andelen kvinnor i chefspositioner ökade till 18,2 procent (17,7), andelen kvinnor i divisionernas ledningsgrupper var 19 procent (17) och andelen kvinnor i vår talangpool var 25 procent (28). 21 procent (19) av medlemmarna i ledningsgrupperna var icke-européer. I våra hållbarhetsmål för 2030 ingår att uppnå en tredjedel kvinnliga chefer.

Vi erbjuder utbildning i mångfald och inkludering genom en verktygslåda för ledarskapsutbildning som innehåller e-lärande, workshops och övningar. I december startade vi en webbaserad pilotutbildning i mångfald och inkludering för 900 medarbetare, med verktyg som främjar en diversifierad och inkluderande kultur. Efter utvärdering kommer utbildningen att implementeras globalt under 2020. Vårt Bridge-program fokuserar på ledarskap över gränser och alla våra interna globala ledarskapsprogram innehåller utbildning om hur chefer kan arbeta med mångfald och inkludering.

Topp 300-chefer, nationaliteter

Topp 300-chefer, nationaliteter (pie chart)

Andel kvinnor i chefsposition, %

Andel kvinnor i chefsposition, % (line chart)

Medarbetarengagemang

Vartannat år genomför vi en global medarbetarundersökning inom Sandvik. Undersökningen används som startpunkt för gruppvisa utvecklingssamtal och utvecklingsaktiviteter. Den mäter hur engagerade medarbetarna är och om vi som företag gjort rätt saker för att uppnå goda resultat. 87 procent av våra medarbetare deltog i undersökningen 2018 och vi gjorde framsteg inom båda ovan nämnda områden.

Alla medarbetare på Sandvik erbjuds minst ett individuellt utvecklingssamtal med sin chef per år. Samtalet fokuserar på tidigare prestationer, nya mål och utvecklingsplaner för kommande år. Under 2019 deltog 97 procent av medarbetarna i utvecklingssamtal.

Under 2019 omfattades 61 procent (55) av medarbetarna av kollektivavtal.

Totalt antal medarbetare per anställningskontrakt och kön*

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2018

2019

2018

2019

2018

2019

*

Differenser i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för ålder och kön.

Tillsvidare

7 336

7 502

30 717

31 130

38 053

38 632

Tids­begränsat

816

461

2 812

1 423

3 628

1 885

Totalt

8 152

7 963

33 529

32 553

41 681

40 516

Totalt antal medarbetare per anställningstyp och kön*

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2018

2019

2018

2019

2018

2019

*

Differenser i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för ålder och kön.

Heltid

7 376

7 217

32 924

31 982

40 300

39 199

Deltid

777

743

605

574

1 382

1 317

Totalt

8 153

7 960

33 529

32 556

41 682

40 516

Total personalstyrka per anställningskontrakt och region*

 

Tillsvidare

Tidsbegränsat

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

FTE

2018

2019

2018

2019

2018

2019

*

Differenser i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för ålder och kön.

Europa

23 623

23 340

1 377

710

25 000

24 050

Nordamerika

4 432

4 545

20

26

4 452

4 571

Sydamerika

1 834

1 745

61

29

1 895

1 774

Afrika och Mellanöstern

2 069

1 922

166

214

2 235

2 136

Asien

5 181

6 200

2 076

891

7 257

7 091

Australien

899

928

44

20

943

948

Totalt

38 038

38 680

3 744

1 890

41 782

40 570

Totalt antal och andel nyanställda och personalomsättning per åldersgrupp, kön och region*

Totalt antal och nyanställda per ålder

 

2018

2019

 

Anställda

%

Anställda

%

Under 30

883

36

859

35

30–50

1 364

56

1 379

57

Över 50

190

8

187

8

Totalt

2 437

100

2 425

100

Totalt antal och nyanställda per kön

 

2018

2019

 

Anställda

%

Anställda

%

Kvinnor

650

23

607

22

Män

2 232

77

2 120

78

Totalt

2 915

100

2 727

100

Totalt antal och nyanställda per region

 

2018

2019

 

Anställda

%

Anställda

%

Europa

1 350

46

1 249

46

Nordamerika

634

22

627

23

Sydamerika

218

8

222

8

Afrika och Mellanöstern

120

4

113

4

Asien

473

16

355

13

Australien

120

4

161

6

Totalt

2 915

100

2 727

100

Totalt antal och omsättning nyanställda per ålder

 

2018

2019

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Under 30

564

11

501

9

30–50

1 864

7

1 990

8

Över 50

969

8

1 492

14

Totalt

3 397

8

3 983

10

Totalt antal och omsättning nyanställda per kön

 

2018

2019

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Kvinnor

749

9

832

10

Män

2 642

8

3 151

10

Totalt

3 391

8

3 983

10

Totalt antal och omsättning nyanställda per region

 

2018

2019

 

Lämnat

%

Lämnat

%

Europa

1 620

7

1 993

8

Nordamerika

645

12

861

19

Sydamerika

306

16

280

15

Afrika och Mellanöstern

337

15

233

11

Asien

520

7

528

7

Australien

140

15

151

16

Totalt

3 568

8

4 046

10

* Differenser i totalt antal anställda till följd av otillräcklig data för ålder och kön.

Sammansättning av styrande instanser och övriga medarbetare

 

 

Åldersstruktur, %

 

Andel kvinnor, %

Under 30

30–50

Över 50

Styrelsen

31

0

31

69

Koncernledningen

25

0

50

50

Chefer

18

1

69

30

Övriga medarbetare

20

14

59

27

Alla medarbetare per kön och medarbetarkategori

 

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Tjänstemän

26

26

74

74

53

54

Arbetare

12

12

88

87

47

46

Totalt

20

20

80

80

100

100

Alla medarbetare per åldersgrupp och medarbetarkategori

 

Under 30 (%)

30–50 (%)

Över 50 (%)

Totalt (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Tjänstemän

10

9

64

64

26

27

53

54

Arbetare

18

16

55

56

27

28

47

46

Totalt

14

12

60

60

27

27

100

100