Not 40. Regelefterlevnad

Sandvik hanterar risker inom fyra efterlevnadsområden: bekämpning av mutor och korruption, konkurrensrätt, handelsrätt och dataskydd. Under 2019 fokuserades det strategiska arbetet i huvudsak på utvecklingen av ett nytt system för regelefterlevnad, det så kallade Compliance House. Compliance House är ett verktyg som verksamheterna kan använda för att få en översikt över vilka krav som är relevanta i de fyra regelefterlevnadsprogrammen liksom aktuella risknivåer samt status för regelefterlevnad. Syftet med Compliance House är att integrera regelefterlevnad ytterligare i verksamheten och att möjliggöra övervakning av risker och efterlevnad på enhetsnivå. Vårt mål för 2020 är att införa Compliance House vid 25-50 procent av våra enheter.

Medarbetarna erbjöds utbildning i regelefterlevnad i olika former såsom e-utbildning, webbinarier och klassrumsutbildningar. Totalt genomgick 3 800 deltagare utbildning.

Under 2019 pågick omfattande aktiviteter inom regelefterlevnadsprogrammet för handelsrätt till följd av förberedelser inför Brexit, liksom ett antal ändringar av tulltariffer och internationella sanktioner som infördes av USA och andra länder. Implementeringen av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) fortsatte under 2019. Vi fokuserar på att bygga en hållbar och effektiv styrning.

Sandvik har nolltolerans mot mutor och korruption. Under 2019 låg fokus på att implementera internkontroller för bekämpning av mutor och korruption, liksom att justera våra processer och system för att hantera risker med administrativa mellanhänder, till exempel tullagenter.

Med vårt regelefterlevnadsprogram för konkurrensrätt minskar vi riskerna kring konkurrens- och antitrustlagstiftning i samtliga länder där Sandvik är verksamt. Programmet baseras på regelbunden e-utbildning och lärarledd utbildning för medarbetare som kan bli utsatta för konkurrensrättsrelaterade risker i sitt arbete. 2019 fick ungefär 1 500 medarbetare utbildning i konkurrensrätt. Denna utbildning repeteras och uppdateras vartannat år. Omfattande riktlinjer för konkurrensrätt finns tillgängliga för alla medarbetare och de uppmanas även att ta kontakt med Sandviks legala stödfunktioner om det finns skäl att misstänka oegentligheter i verksamheten.

Sandvik tilldelades inga (inga) väsentliga böter eller icke-monetära sanktioner för överträdelser av lagar eller regler relaterat till våra fyra områden.