Not 36. Intressentdialoger

Vi har identifierat ett antal intressenter som påverkas av Sandvik eller som har en påverkan på oss, varav de mest väsentliga är kunder, medarbetare och investerare.

Vi är engagerade i en öppen dialog med våra intressenter. Till exempel hålls strukturerade dialoger som en del av väsentlighetsanalysen som vi baserar vår rapportering på i enlighet med GRI:s standard. Exempel på dialoger 2019:

Individuella möten eller gruppsamtal med analytiker, investerare och aktieägare där vi diskuterar teman som implementering av strategin, 2030-målens relevans för Sandviks verksamhet, målsättningar och genomförande och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling. Kunddialoger hålls kontinuerligt där vi diskuterar teman som produktutveckling för förbättrad säkerhet och energieffektivitet för produkterna. Vi för en kontinuerlig dialog med leverantörer om vår uppförandekod för leverantörer. Löpande dialoger hålls med medarbetare via möten, medarbetarenkäter och utvecklingssamtal. Sandvik har regelbundna möten med fackföreningar där vi diskuterar vår hållbarhetsagenda.

Medlemskap i organisationer

Sandvik är medlem i FN:s Global Compact-initiativ. Sandvik deltar även i branschorganisationerna Jernkontoret (stålproducenter), Svemin (gruvor, mineral- och metallproducenter), Cobolt-institutet och den internationella Wolfram-organisationen (ITIA) där ett antal initiativ och åtgärder för att kommunicera med lagstiftare genomfördes, framför allt relaterade till FN:s mål för hållbar utveckling.