Not 44. Hållbar leverantörshantering

Sandvik har omkring 65 376 leverantörer fördelat på cirka 91 länder, som tillhandahåller råmaterial, komponenter, produkter och tjänster. Vårt åtagande att erbjuda hållbara produkter innebär att vi förväntar oss att våra leverantörer uppfyller Sandviks uppförandekod för leverantörer. Under 2019 genererades cirka 9,6 procent av våra leverantörskostnader i länder med hög risk för brott mot Sandviks uppförandekod för leverantörer, till exempel Kina (3,7 procent), Indien (2,9 procent), Brasilien (1,5 procent) och Indonesien och Mexiko (0,6 procent vardera).

Under 2019 fortsatte våra kapacitetshöjande aktiviteter att vara viktiga för vårt arbete med att skapa en hållbar leverantörsbas. Vi utbildade 707 Sandvik-medarbetare och samtliga 115 reviderade leverantörer i uppförandekoden och vårt sätt att arbeta med den. Vi erbjöd även ytterligare utbildningar i mer specifika ämnen, till exempel konfliktmineraler.

Uppföljning av leverantörer

Under 2019 identifierade vi 1 171 leverantörer (av 42 505) i högriskländer och som bedöms bedriva aktiviteter förbundna med hög risk. Av totalt 115 reviderade leverantörer fanns 74 i Indien, 12 i Kina, 12 i Argentina, 5 i Sydafrika, 5 i Brasilien, 3 i Chile, 9 i Brasilien, 2 i Ryssland och en i vardera Storbritannien och Malaysia. Alla reviderades av oberoende tredjepartsrevisorer som valts och utbildats av Sandvik (90 leverantörer), eller av våra egna revisorer (25 leverantörer). Alla revisioner utfördes på plats.

Vi kom överens om 99 åtgärdsplaner med leverantörer som reviderats 2019 (86 procent av det totala antalet reviderade). Under året prioriterade vi fall utifrån allvarsgrad och baserat på detta hade vid årets slut 37 fall helt eller delvis implementerats och kontraktet med en leverantör avslutats. För de återstående fallen förlängdes tidplanen för 45 genomförande under 2020 och 16 fall har ännu inte implementerats. Alla 61 fall kommer att följas upp under 2020.

Under 2019 identifierade vi inte några avvikelser för barnarbete eller minderåriga arbetare exponerade för farliga arbetsförhållanden. Avvikelser för tvångsarbete rör sig om böter för medarbetare hos våra leverantörer i Kina. Avvikelser för diskriminering avser ojämlik betalning till medarbetare med samma erfarenhet och kompetens som utfört samma arbete i Chile. Lagavvikelser rör sig primärt om avsaknad av miljöcertifikat/licenser. Avvikelser gällande konkurrensrätt, bekämpning av korruption och konfliktmineralers ursprung avser avsaknad av relevanta policyer/utbildning/processer. Avvikelser när det gäller miljö, hälsa och säkerhet kan hänföras till en rad orsaker, från avsaknad av relevanta policyer till avsaknad av brandskyddsåtgärder och/eller riskbedömningar. Avvikelser gällande anställningsvillkor avser vanligtvis avtal som saknar obligatoriska klausuler. Avvikelser gällande rätt till egendom avser främst avsaknad av konsekvensbedömning av tidigare användare som orsakats vid övertagande av egendomen. Under 2019 avbröts ett leverantörskontrakt till följd av revision.

Avvikelser identifierade bland leverantörer

 

2018

2019

Hälsa och säkerhet

1 335

702

Miljö

327

248

Löner och förmåner

344

208

Ledningssystem

207

172

Arbetstid

216

137

Antikorruption

90

132

Anställningsvillkor

168

84

Konkurrensrätt

92

67

Uppföljning

193

58

Regelefterlevnad

302

49

Tvångsarbete

7

8

Mineraler med konfliktfritt ursprung

40

6

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

8

2

Rätt till egendom

1

2

Diskriminering

29

2

Barnarbete

0

0

Totalt

3 359

1 877

Konfliktmineraler

Under 2019 genomfördes en ursprungslandsutredning i syfte att identifiera smältverk och raffinaderier i vår leverantörskedja. Denna baserades på OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

Sandviks dotterbolag i Österrike Wolfram Bergbau und Hütten uppfyller kraven på wolframsmältverk. Företaget genomgick framgångsrikt en revision inom Responsible Minerals Assurance Program (tidigare Conflict-Free Smelter Program) i mars 2015 och har sedan dess bibehållit sin status som konfliktfritt smältverk. Det fortsatte att vara Sandviks största leverantör av wolfram under 2019.