Not 35. Om redovisningen

Detta är Sandviks fjortonde hållbarhetsredovisning. Vi avser att fortsätta rapportera på motsvarande sätt årligen. Sandviks senaste hållbarhetsrapport publicerades i mars 2019. De icke-finansiella noterna ger information om strategi, ledningssystem, intressentdialoger, väsentlighetsanalys och hållbarhetsdata.

Information enligt svensk lagstiftnings krav på hållbarhetsrapportering, lagstadgad hållbarhetsrapport, liksom Sandviks hållbarhetsredovisning återfinns på sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbar verksamhet i grunden, Hållbarhetsmål 2030, Riskhantering, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter. Rapporten har upprättats i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI Standards nivå Core, och har granskats av en extern part. Den översiktliga granskningen av Sandviks hållbarhetsredovisning 2019 skedde på uppdrag av styrelsen och Sandviks vd. Granskaren är oberoende gentemot Sandvik. Sandvik har undertecknat FN:s Global Compact (UNGC) och vi rapporterar om de tio principerna i enlighet med kriterierna för UNGC:s avancerade nivå.