Uppförandekoden

Sandviks uppförandekod bygger på våra kärnvärden, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact. Den understryker vårt starka engagemang för etiska och ansvarsfulla affärsmetoder och efterlevnad av relevanta lagar och regler på alla marknader där vi verkar. Uppförandekoden beskriver principerna för hur våra medarbetare bör bete sig och ger vägledning i våra handlingar och vardagliga affärsbeslut. Uppförandekoden är en nyckelkomponent i styrningsmodellen The Sandvik Way, som omfattar gemensamma styrdokument och processer. The Sandvik Way beskriver också en gemensam kultur och arbetssätt och är en viktig möjlighet för att uppnå våra 2030-mål.

Speak Up

Medarbetare och externa parter som bevittnar ett brott mot uppförandekoden, lagstiftning eller våra policyer kan rapportera det anonymt via Speak Up, ett globalt rapporteringssystem. En utredare från affärsområdet tilldelas rapporten och utreder ärendet. Etikkontoret (Ethics Office) övervakar effektiviteten i Speak Up-processen. Rapporter, utredningar och åtgärder registreras, övervakas och ingår i rapporteringen till revisionskommittén.

En medarbetare eller affärspartner som i god tro uttrycker sin oro får inte utsättas för vedergällning, vilket framgår av Sandviks Speak Up-policy.