Utveckling inom affärsområden

Sandvik är organiserat i tre affärsområden: Sandvik Machining Solutions, Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology.

Orderingång per affärsområde

MSEK

2018

2019

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

Sandvik Machining Solutions

41 094

41 163

0

–6

Sandvik Mining and Rock Technology

41 842

44 379

6

1

Sandvik Materials Technology

15 898

16 475

4

2

Other Operations

3 605

2 059

–43

4

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

102 440

104 075

2

–2

Avvecklad verksamhet

70

71

2

0

Koncernen totalt

102 510

104 147

2

–2

Intäkter per affärsområde

MSEK

2018

2019

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Change compared with the preceding year, at fixed exchange rates for comparable units.

Sandvik Machining Solutions

40 757

41 123

1

–6

Sandvik Mining and Rock Technology

41 058

44 777

9

4

Sandvik Materials Technology

14 697

15 279

4

3

Other Operations

3 560

2 059

–42

4

Koncerngemensamt

0

0

e/t

e/t

Kvarvarande verksamhet

100 072

103 238

3

0

Avvecklad verksamhet

852

295

–65

–66

Koncernen totalt

100 924

103 533

3

–1

Rörelseresultat och rörelsemarginal per affärsområde

MSEK

2018

% av intäkter

2019

% av intäkter

Förändring, %

Förändring, %1)

1)

Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter.

e/t=ej tillämplig.

Sandvik Machining Solutions

9 922

24

8 380

20

–16

–17

Sandvik Mining and Rock Technology

7 452

18

8 602

19

15

7

Sandvik Materials Technology

1 307

9

1 444

9

10

16

Other Operations

659

19

–4 263

e/t

e/t

e/t

Koncerngemensamt

–685

e/t

–776

0

13

0

Kvarvarande verksamhet

18 655

19

13 386

13

–28

–7

Avvecklad verksamhet

–552

–65

–204

–69

e/t

–57

Koncernen totalt

18 103

18

13 182

13

–27

–5

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Machining Solutions är en marknadsledande tillverkare av verktyg och system för industriell metallbearbetning som utökar portföljen inom digital och additiv tillverkning. Affärsområdets orderingång uppgick till 41 163 miljoner kronor (41 094), en minskning med –6 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 41 123 miljoner kronor (40 757), en minskning med –6 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 20,4 procent (24,3) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 22,6 procent (25,4) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –930 miljoner kronor var relaterade till besparingsåtgärder drivet av en lägre efterfrågan samt för att säkerställa kostnadseffektivitet.

Finansiell översikt

MSEK

2017

2018

2019

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –439 miljoner kronor 2018 och om –930 miljoner kronor 2019.

2)

Antal anställda justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

36 995

41 094

41 163

Intäkter

36 114

40 757

41 123

Rörelseresultat

8 465

9 922

8 380

Rörelsemarginal, %

23,4

24,3

20,4

Justerat rörelseresultat1)

8 465

10 361

9 310

Justerad rörelsemarginal, %

23,4

25,4

22,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

34,9

36,8

25,9

Antal anställda2)

18 918

19 473

18 453

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Mining and Rock Technology är en ledande leverantör av maskiner, verktyg, service och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Affärsområdets orderingång uppgick till 44 379 miljoner kronor (41 842), en ökning med 1 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 44 777 miljoner kronor (41 058), en ökning med 4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 19,2 procent (18,2) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 19,9 procent (18,4) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –309 miljoner kronor var främst relaterade till besparingsåtgärder för att säkerställa kostnadseffektivitet.

Sandvik Mining and Rock Technology, totalt

Finansiell översikt

MSEK

2017

2018

2019

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –90 miljoner kronor 2018 och –309 miljoner kronor 2019.

2)

Antal anställda justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

38 834

41 912

44 450

Intäkter

38 136

41 910

45 072

Rörelseresultat

5 802

6 900

8 398

Rörelsemarginal, %

15,2

16,5

18,6

Justerat rörelseresultat1)

5 802

6 990

8 707

Justerad rörelsemarginal, %

15,2

16,7

19,3

Avkastning på sysselsatt kapital, %

33,0

31,3

31,6

Antal anställda2)

14 277

14 431

14 241

Sandvik Mining and Rock Technology, kvarvarande verksamhet

Finansiell översikt

MSEK

2017

2018

2019

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –90 miljoner kronor 2018 och –309 miljoner kronor 2019.

2)

Antal anställda justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

37 535

41 842

44 379

Intäkter

35 058

41 058

44 777

Rörelseresultat

5 864

7 452

8 602

Rörelsemarginal, %

16,7

18,2

19,2

Justerat rörelseresultat1)

5 864

7 542

8 911

Justerad rörelsemarginal, %

16,7

18,4

19,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

32,8

33,9

32,3

Antal anställda2)

14 211

14 397

14 229

Sandvik Materials Technology

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av rostfria stål, pulverbaserade legeringar och speciallegeringar för de mest krävande branscherna, liksom tillverkare av produkter för industriell uppvärmning. Affärsområdets orderingång uppgick till 16 475 miljoner kronor (15 898), en ökning med 2 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 15 279 miljoner kronor (14 697), en ökning med 3 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,9) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent (9,1) av intäkterna. De jämförelsestörande posterna om –343 miljoner kronor var relaterade till besparingsåtgärder drivet av en lägre efterfrågan samt separationskostnader.

Finansiell översikt

MSEK

2017

2018

2019

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om –450 miljoner kronor 2017, –24 miljoner kronor 2018 och –343 miljoner kronor 2019. År 2019 uppgick justerat rörelseresultat, exklusive metallpriseffekter, till 1 513 miljoner kronor (1 074 MSEK 2018 och 562 MSEK 2017). Den justerade, underliggande rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (7,3 procent 2018 och 4,2 procent 2017).

2)

Antal anställda justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

14 381

15 898

16 475

Intäkter

13 281

14 697

15 279

Rörelseresultat

224

1 307

1 444

Rörelsemarginal, %

1,7

8,9

9,4

Justerat rörelseresultat1)

674

1 331

1 787

Justerad rörelsemarginal, %

5,1

9,1

11,7

Avkastning på sysselsatt kapital, %

1,7

10,1

11,0

Antal anställda2)

6 378

5 919

5 726

Other Operations

Under 2019 bestod Other Operations av Sandvik Drilling and Completions (Varel). Varel är en global leverantör av lösningar för prospektering och utbyggnad av olje- och gasfyndigheter, med fokus på borrkronor och så kallade downhole-produkter. 2018 bestod Other Operations av både Varel och Sandvik Hyperion, Sandvik Hyperion avyttrades i juli 2018. Orderingången uppgick till 2 059 miljoner kronor (3 605), en ökning med 4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Intäkterna uppgick till 2 059 miljoner kronor (3 560), en ökning med 4 procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelsemarginalen uppgick till –207,0 procent (18.5) av intäkterna och den justerade rörelsemarginalen uppgick till –6,8 procent (1,1) av intäkterna. Under 2019 tecknade Sandvik ett avtal om att avyttra majoriteten av Varel. Detta resulterade i en omklassificering av Varel som ”tillgångar som innehas till försäljning” i den finansiella redovisningen vilket utlöste en nedskrivning om –3 966 miljoner kronor på nettoresultatet, inklusive en effekt på rörelseresultatet om –4 233 miljoner kronor och den uppskjutna skatten om 267 miljoner kronor.

Other operations – finansiell översikt

MSEK

2017

2018

2019

1)

Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster om +3 910 miljoner kronor 2017, +618 miljoner kronor 2018 och –4 123 miljoner kronor 2019.

2)

Antal anställda justerat för interna omstruktureringar.

Orderingång

6 534

3 605

2 059

Intäkter

6 374

3 560

2 059

Rörelseresultat

4 293

659

–4 263

Rörelsemarginal, %

67,3

18,5

e/t

Justerat rörelseresultat1)

382

41

–140

Justerad rörelsemarginal, %

6,0

1,1

–6,8

Avkastning på sysselsatt kapital, %

51,9

10,3

–100,1

Antal anställda2)

2 602

1 089

1 081