GRI

Sandvik-koncernens nyckelrisker 2019

Beskrivning av risken

Konsekvenser av risken

Förebyggande av risk

S1. Branschförändringar och marknadsutveckling
Beskrivning av risken

Förändrat konkurrenslandskap med ökade krav på vissa produkter eller segment och ökade krav på ett hållbart erbjudande.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt eller sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

De olika affärsområdena arbetar proaktivt med affärsutveckling och förvärv. Det finns ett starkt fokus på produktsegmentering (varumärkesutveckling/ strategier, utveckling av mellan­segmentet), med mål att bredda produktportföljen och minska beroendet av enskilda kundsegment. Vi tillämpar dessutom stark kostnadskontroll inom alla affärsområden.

S2. Makroekonomisk utveckling
B13 Förändringsarbete/ krav/beredskap
Beskrivning av risken

Vår förmåga att anpassa oss efter den makroekonomiska utvecklingen.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att planera långsiktigt, vilket leder till mindre flexibel verksamhet, högre kostnader eller olönsamma prismodeller, vilket på lång sikt leder till sämre ekonomiskt resultat.

Förebyggande av risk

Alla affärsverksamheter arbetar med stark kostnadskontroll och kostnadsflexibilitet. Alla affärsverksamheter övervakar relevanta riskindikatorer (kapitalinvesteringar i gruvdrift, priser på råmaterial, BNP, antal oljeriggar, dagliga beställningar och så vidare). Samtliga har uppdaterade åtgärdsplaner för olika scenarion, redo att aktiveras vid tecken på en ekonomisk nedgång.

S3. Tekniska förändringar
Beskrivning av risken

Ny och framväxande teknisk utveckling eller teknikkrav leder till ett behov att attrahera medarbetare med specialistkompetens inom viktiga områden (digitalisering, hållbarhet med mera).

Konsekvenser av risken

Oförmåga att nå strategiska, långsiktiga mål, vilket leder till lägre tillväxt och sämre ekonomiska resultat. Risk att tappa konkurrenskraft och marknadsposition med ett särskilt riskfokus på att inte etablera sig inom det digitala området tillräckligt snabbt.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden har ett starkt fokus på forskning och utveckling, proaktiv affärsutveckling och förvärv med fokus på tillväxt. Affärsverksamheten övervakar nogsamt utveckling av ny teknik och nya kundsegment. Samarbeten har inletts med viktiga partners och forskningscenter i syfte att öka kunskapen och förmågan inom områden som för närvarande inte utgör kärnverksamhet. Vi har också investerat i additiv tillverkning (3D-printning), pulverteknik, digitalisering och automation. Sandvik har fokuserat på att utveckla sitt varumärke som arbetsgivare för hela verksamheten. Ett väsentligt område är att använda nya, digitala kanaler för att attrahera och rekrytera framtida kompetens. Successionsplanering för höga chefer har förstärkts.

S4. Förändrad lagstiftning
Beskrivning av risken

Ändrade handelslagar eller kemilagstiftning. Strängare hållbarhetskrav.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att snabbt efterleva ny lagstiftning leder till högre kostnader, böter eller oförmåga att fortsätta tillverka vissa produkter. Kan ha en negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Alla delar inom Sandvik arbetar med att bevaka olika initiativ och utvärderar kontinuerligt dess påverkan på affärsverksamheten. Vi är aktiva i branschorganisationer och andra föreningar, såsom Jernkontoret, Svenskt Näringsliv, Koboltinstitutet och det internationella Wolfram-samfundet för att nämna några, i syfte att bevaka utveckling av lagstiftning och bidra till långsiktigt hållbara affärer.

S6. Krav och/eller förväntningar avseende hållbarhet
Beskrivning av risken

Bristande fokus på hållbarhetsmålen till följd av en konflikt mellan kortsiktiga och långsiktiga prioriteringar. Detta kan leda till förlust av konkurrenskraft och kundnöjdhet.

Konsekvenser av risken

Utveckla nya affärsmodeller baserade på hållbarhet långsammare än konkurrenterna. Negativ påverkan på anseendet och att inte kunna uppfylla kundernas förväntningar, vilket skulle kunna leda till förlust av affärer. Negativ påverkan på aktien som en attraktiv investering samt på förmågan att attrahera och behålla nya och nuvarande medarbetare.

Förebyggande av risk

Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Sandviks hållbarhetsstrategi och agenda medan affärsområden/ divisioner är ansvariga för implementering och uppföljning. Affärsområdena/divisionerna är även ansvariga för granskning och hantering av hållbarhetsrisker i sina verksamheter. Nyckeltal konsolideras och rapporteras för måluppföljning på koncern- affärsområdes- och divisionsnivå. Vi utvärderar resultaten årligen samt sätter mål och fokusåtgärder för det kommande året för att garantera att vi levererar på vår hållbara affärsstrategi.

B1. Bristande efterlevnad av lagar och förordningar
Beskrivning av risken

Brott mot lagstiftning gällande bestickning, antikorruption, konkurrensrätt, kartellbildning, dataskyddsförordningar (GDPR) eller handelsrätt.

Konsekvenser av risken

Kan i värsta fall innebära omfattande finansiell påverkan till följd av böter på flera marknader. Om risken materialiseras kan den ha omfattande negativ påverkan på företagets anseende.

Förebyggande av risk

Koncernen har ett ramverk för bolagsstyrning, ”The Sandvik Way”, vilket innefattar koncernpolicyer, koncern­rutiner och andra styrdokument. Innehållet i ramverket, inklusive kontrollerna som implementerats, är baserade på lagstadgade krav och riskexponering. Sandviks formella regelefterlevnads­program gällande bekämpning av bestickning och korruption, konkurrenslagstiftning, tull- och exportkontroller samt integritetsskydd hanteras inom affärsverksamheten under överseende av ett koncernråd.

B7. IT-haverier
Beskrivning av risken

Större IT-incidenter (orsakande produktionsstopp under en vecka eller mer) i kritiska operativa IT-system.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiska resultat eller negativ ekonomisk påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

Ett koncernövergripande förbättringsprogram för IT-säkerhet är under införande. Varje affärsområde inför ett IT-förbättringsprogram, inklusive en risköversyn av viktiga affärstillämpningar och en riskbaserad nätverkssegmentering.

B8. Bristande IT-säkerhet
Beskrivning av risken

Brist på säkerhet i det digitala erbjudandet.

Konsekvenser av risken

Komprometterande data och automationssystem kan påverka anseende och finanser negativt. Risk för exponering av Sandviks interna IT-system.

Förebyggande av risk

Alla affärsområden/divisioner identifierar risker associerade med sina digitala erbjudanden och vidtar tillämpbara åtgärder för att förebygga dessa risker.

B10. Informations- och datasäkerhet
Beskrivning av risken

Läckor av konfidentiell information och ostrukturerad hantering av innehåll i interna system och externa plattformar, till exempel i sociala medier.

Konsekvenser av risken

Kan leda till att affärskritisk information görs tillgänglig för obehöriga individer eller organisationer.

Förebyggande av risk

Ökad autentisering för att förhindra obehörig åtkomst till vissa system har genomförts. Alla affärsområden har stärkt sin IT-säkerhet. En granskning av viktiga rutiner i samband med lansering av information och kommunikationskanaler i allmänhet har inletts.

B15. Avbrott i verksamheten
Beskrivning av risken

Oförutsedda allvarliga händelser eller haverier som stör företagets produktion eller leveranskedja, orsakade av exempelvis väderförhållanden, maskinstörningar eller bränder.

Konsekvenser av risken

Oförmåga att leverera produkter, tjänster eller information i tid till kunder eller andra intressenter, vilket leder till sämre ekonomiskt resultat eller negativ finansiell påverkan till följd av böter.

Förebyggande av risk

Koncernens policy för krishantering uppdateras kontinuerligt och en koncernpolicy för utveckling av kontinuitet i affärsverksam­heten godkändes av koncern­ledningen under 2019. Affärsområdena/ divisionerna har genomfört planering för olika riskscenarier för några av de viktigaste produktions­enheterna, svagheter i leveranskedjan och beroende av IT-system.