GRI

Koncernöversikt

Sammanfattning

Efterfrågan för de sencykliska gruv- och energiverksamheterna låg kvar på en hög nivå. Däremot försvagades kundaktiviteten markant för de kortcykliska affärerna under andra halvan av året, mest relaterat till fordons- och generell verkstadsindustri. Konsekvensen blev att Sandviks orderingång för den kvarvarande verksamheten minskade med –2 procent (9) medan intäkterna förblev stabila på 0 procent (11) i fast valuta och för jämförbara enheter, då tidigare bokade order levererades.

Resultat och avkastning

Sandviks orderingång uppgick till 104 147 miljoner kronor för 2019 (102 510), och intäkterna var totalt 103 533 miljoner kronor (100 924). Rörelseresultatet var 13 182 miljoner kronor (18 103), motsvarande 12,7 procent (17,9) av intäkterna. Medan det justerade rörelseresultatet förbättrades till 19 219 miljoner kronor (18 590) låg den justerande rörelsemarginalen kvar på samma nivå som föregående år på 18,6 procent (18,6). Rörelser i metallpriser för Sandvik Materials Technology bidrog positivt till rörelseresultatet med 274 miljoner kronor (255). Förändringar i utländsk valuta påverkade resultatet positivt med 1 879 miljoner kronor (774) jämfört med föregående år. Finansnettot uppgick till –1 238 kronor (–788). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för koncernen var 11 945 miljoner kronor (17 315), och 12 150 kronor (17 860) för den kvarvarande verksamheten. Inkomstskatten hade en total påverkan om –3 421 miljoner kronor (–4 646) på resultatet, motsvarande 29 procent (27) av resultatet före skatt. Årets resultat, hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, uppgick till 8 539 miljoner kronor (12 679). Resultat per aktie för koncernen uppgick till 6,81 kronor (10,11) och 6,97 kronor (10,54) för den kvarvarande verksamheten. Avkastning på sysselsatt kapital var 15 procent (22) och avkastning på eget kapital var 14 procent (23).

Resultat och avkastning

 

2018

2019

Rörelseresultat, MSEK

18 103

13 182

% av intäkter

17,9

12,7

Justerat rörelseresultat, MSEK

18 038

19 015

% av intäkter

17,9

18,4

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

17 315

11 945

% av intäkter

17,2

11,5

Avkastning på sysselsatt kapital, %

22,0

15,0

Avkastning på eget kapital, %

23,3

13,9

Resultat per aktie, SEK

10,11

6,81

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

10,09

6,79

Varav kvarvarande verksamheter

 

 

Rörelseresultat, MSEK

18 655

13 386

% av intäkter

18,6

13,0

Justerat rörelseresultat, MSEK

18 590

19 219

% av intäkter

18,6

18,6

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, MSEK

17 860

12 150

% av intäkter

17,8

11,8

Resultat per aktie, SEK

10,54

6,97

Rörelsekapital

Rörelsekapital i förhållande till intäkter för året var 25 procent (24). I absoluta tal uppgick rörelsekapitalet till 25 027 miljoner kronor (23 447) vid årets slut. Rörelsekapitalets volym förändrades med 447 miljoner kronor (3 198) jämfört med föregående år. Förändrade valutakurser påverkade rörelsekapitalet positivt med 869 miljoner kronor (1088) jämfört med föregående år. Den strukturella effekten från förvärv och avyttringar ökade rörelsekapitalet med 264 miljoner koronor (–1 565).

Investeringar, koncernen totalt

 

2018

2019

Investeringar i anläggningar, MSEK

3 984

4 147

% av intäkter

3,9

4,0

% av avskrivning enligt plan

100

93

Finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17 654 miljoner kronor (14 914). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 12 171 miljoner kronor (10 631). Vid årets slut uppgick likvida medel till 16 987 miljoner kronor (18 089). Räntebärande skulder, inklusive nettopensionsskulder, med avdrag för likvida medel, resulterade i en nettoskuld om 11 131 miljoner kronor (11 557). Nettoskuldssättningsgraden var 0,18 (0,20). Sandviks kreditfaciliteter om 9 000 miljoner kronor var outnyttjade vid årets slut. I det svenska obligationsprogrammet om 15 000 miljoner kronor, fanns vid årets utgång utestående obligationer motsvarande ett nominellt värde om 5 650 miljoner kronor. I det europeiska obligationsprogrammet om 3 000 miljoner euro utnyttjades ett nominellt värde om 1 103 miljoner euro. Återstående löptider för koncernens utestående obligationer var i snitt 1,3 år för svenska obligationer och 6,5 år för europeiska obligationer. Vid årets utgång hade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s betyget A- för Sandviks långfristiga upplåning och A-2 för kortfristig upplåning. Under det andra kvartalet genomförde Sandvik en förtida inlösen av obligationer utställda i USA samt ett bilateralt lån till ett totalt värde om 5 100 miljoner kronor.

Finansiell ställning

 

2018

2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK

14 914

17 654

Kassaflöde efter investeringsverksamheten, MSEK

10 631

12 171

Likvida medel och kortfristiga placeringar 31/12, MSEK

18 089

16 987

Nettoskuld 31/12, MSEK

11 557

11 131

Finansnetto, MSEK

–788

–1 238

Soliditet, %

49

51

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

0,20

0,18

Eget kapital 31/12, MSEK

58 163

61 858

Eget kapital per aktie 31/12, SEK

46,4

49,3

Eget kapital

Eget kapital vid årets slut uppgick till 61 858 miljoner kronor (58 163) eller 49,3 kronor per aktie (46,3). Soliditeten uppgick till 51 procent (49).

Investeringar

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under helåret 2019 till 4 136 miljoner kronor (3 920), vilket motsvarar 99 procent av avskrivningar enligt plan för den kvarvarande verksamheten. Erhållen köpeskilling vid försäljning av verksamheter och aktier exklusive likvida medel uppgick till 95 miljoner kronor (4 052). Förvärv av företag och aktier, exklusive likvida medel, uppgick till 1 870 miljoner kronor (4 631). Investeringar i internt utvecklade immateriella tillgångar uppgick till 533 miljoner kronor (484).

Portföljförvaltning

Den 9 januari annonserade Sandvik att förvärvet av företaget Wetmore Tool & Engineering slutförts. Wetmore Tool & Engineering är en USA-baserad tillverkare av runda verktyg för flygplansindustrin. Intäkterna uppgick till 160 miljoner kronor 2017.

Den 11 februari slutförde Sandvik förvärvet av USA-baserade Artisan Vehicle Systems, en tillverkare av batteridriven utrustning för underjordsgruvor. 2017 uppgick företagets intäkter till 12 miljoner USD.

Den 10 april slutfördes förvärvet av Kina-baserade OSK, en ledande tillverkare av solida runda hårdmetallverktyg. Intäkterna uppgick till 120 miljoner kronor under 2017.

Den 17 juni slutförde Sandvik förvärvet av privatägda Newtrax, en tillverkare av ledande teknologi inom trådlösa uppkopplingar baserad i Kanada. Under 2018 uppgick Newtrax intäkter till 26 miljoner CAD.

Den 12 juli kommunicerade Sandvik att 30 procent förvärvats av det privatägda italienska bolaget Beam IT, en ledande leverantör av tjänster inom additiv tillverkning i metall och 3D-printade komponenter för krävande användningsområden. Beam IT genererade intäkter om 70 miljoner kronor under 2018.

Den 28 oktober annonserade Sandvik att bolaget tecknat avtal om att avyttra majoriteten av Drilling and Completions (Varel), den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare, privatägda Nixon Energy Investments. Sandvik kommer att kvarstå som minoritetsägare med 30 procent av bolaget och ha en plats i styrelsen. Omklassificeringen av Varel som ”tillgångar som innehas till försäljning” i den finansiella redovisningen utlöste en nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar om –3 966 miljoner kronor på nettoresultatet, innefattande en effekt på rörelseresultatet om –4 233 miljoner kronor samt en nedskrivning av uppskjuten skatt om 267 miljoner kronor.

Den 22 december kommunicerade Sandvik ett avtal om att förvärva det USA-baserade privatägda bolaget Summerill Tube Corporation. Förvärvet slutfördes januari 2020. Summerill Tube Corporation tillverkar avancerade rör till krävande industrier som flyg, transport och kemi. Under 2018 hade bolaget intäkter om cirka 100 miljoner kronor.

Den 31 december avslutade Sandvik förvärvet av privatägda USA-baserade Melin Tool Company, en tillverkare av solida hårdmetallverktyg. Under 12-månadersperioden som slutade i september 2019 hade Melin Tool Company intäkter om cirka 22 miljoner USD.

Den 31 december slutförde Sandvik förvärvet av privatägda Thermaltek Inc, en tillverkare av högtempererade ugnssystem och metalliska värmeelement baserad i USA. Under 12-månadersperioden som slutade i september 2019 hade Thermaltek intäkter om 13 miljoner USD.

Utveckling av intäkter och resultat efter finansiella poster per kvartal

MSEK

 

Intäkter

Resultat efter finansiella poster

Vinst-marginal, %

2018

1:a kvartalet

23 981

3 998

17

 

2:a kvartalet

26 434

4 672

18

 

3:e kvartalet

24 438

4 907

20

 

4:e kvartalet

26 070

3 738

14

2019

1:a kvartalet

25 180

4 145

16

 

2:a kvartalet

26 567

4 625

17

 

3:e kvartalet

25 188

2 765

11

 

4:e kvartalet

26 598

409

2

Moderbolaget1)

Moderbolagets fakturering 2019 uppgick till 21 038 miljoner kronor (20 141) och rörelseresultatet till 4 224 miljoner kronor (2 566). Resultat från andelar i koncernföretag avser huvudsakligen utdelningar och koncernbidrag från dessa och uppgick till 11 989 miljoner kronor (4 364). Räntebärande skulder minus likvida medel och räntebärande tillgångar uppgick till 15 601 miljoner kronor (15 059). Moderbolagets balansomslutning ökade med 12 868 miljoner kronor, från 63 929 miljoner kronor till 76 797 miljoner kronor. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 976 miljoner kronor (799). Antalet anställda i moderbolaget och kommissionärsbolagen uppgick den 31 december 2019 till 6 627 personer (6 793).

1) Moderbolaget inkluderar verksamheter som bedrivs på kommission för Sandvik AB. Dessa framgår av not 14.

Utdelning

Verkställande direktören och styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kronor (4,25) per aktie till årsstämman 2020, vilket motsvarar cirka 5,6 miljarder kronor (5,3).

Utdelning 4,50 kronor per aktie

 

x antal aktier

1 254 385 923

 

=5 644 736 653

i ny räkning överförs

25 804 189 279

Summa, SEK

34 448 925 932

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare uppgick till 41 120 (42 540), av vilka 19 (19) procent var kvinnor. Personalomsättningen var 10 procent (8). Löner och ersättningar uppgick under året till 21 795 miljoner kronor (21 425).

Händelser efter årets slut

I oktober 2019 utsåg Sandviks styrelse Stefan Widing till ny verkställande direktör och koncernchef, efterträdare till Björn Rosengren. Stefan Widing tillträdde den 1 februari 2020.

Försäljningen av majoriteten av Sandvik Drilling and Completions (Varel) förväntas avslutas i början av mars 2020.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Jämfört med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019 har dessa riktlinjer uppdaterats för att efterleva nya regler kring ersättningar.

Riktlinjernas omfattning

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas eller godkänts av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. För mer information om bolagets affärs- och hållbarhetsstrategi, se bolagets webbplats home.sandvik.

Former av ersättning

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig, konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Ersättningen får bestå av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Fast lön

Syftet med den fasta lönen är att attrahera och behålla ledande befattningshavare med rätt kompetens för respektive befattning. Lönenivån ska bestämmas baserat på jämförelse med liknande komplexa positioner inom en definierad jämförelsegrupp.

Rörlig ersättning
– Rörlig aktierelaterad ersättning

Bolaget kan erbjuda långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. Sådana program beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För närvarande finns pågående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. För mer information om dessa program, se bolagets webbplats home.sandvik.

– Rörlig kontantersättning

Bolaget kan erbjuda kortsiktig eller långsiktig rörlig kontantersättning. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av sådan ersättning ska mätas under en period om ett till tre år. Sådan ersättning får årligen uppgå till högst 75 procent av den fasta årslönen.

Rörlig kontantersättning ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. Dessa kriterier ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och prestation samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden. Kriterierna kan vara finansiella, och innefatta minst tre nyckeltal, och icke-finansiella, och ska alltid vara affärsrelaterade. Minst 80 procent av den rörliga kontantersättningen ska kopplas till de finansiella kriterierna. Verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för affärsområdena ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och affärsområdesnivå. De fastställda nyckeltalen ska presenteras på bolagets webbplats, home.sandvik. När mätperioden är slut ska det bedömas i vilken utsträckning de fastställda kriterierna har uppfyllts, vilket sedan redovisas i ersättningsrapporten året därpå. Såvitt avser de finansiella kriterierna ska bedömningen baseras på den finansiella information som senast offentliggjorts av bolaget.

– Särskilda arrangemang

I specifika fall får bolaget erbjuda ersättning med engångsbelopp, förutsatt att sådan ersättning endast lämnas på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare och inte överstiger ett belopp motsvarande 100 procent av individens fasta årslön och maximala rörliga kontantersättning samt inte utges mer än en gång per år och individ.

– Rätt att innehålla eller kräva tillbaka ersättning

Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen (i) har rätt att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om exceptionella ekonomiska förhållanden råder och om en sådan åtgärd bedöms som rimlig, och (ii) har rätt att innehålla eller kräva tillbaka rörlig ersättning till en ledande befattningshavare som baserats på resultat som i efterhand visat sig vara felaktiga på grund av oegentlighet (så kallade malus och clawback).

Pensionsförmåner

Pensionsförmånen ska för verkställande direktören vara avgiftsbestämd och pensionspremierna ska uppgå till högst 37,5 procent av den fasta årslönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda och uppgå till högst 55 procent av den fasta årslönen, i enlighet med den svenska ITP1-planen. Undantag från denna huvudregel får medges för ledande befattningshavare med en pågående förmånsbestämd plan, förutsatt att kostnaden för denna plan inte överstiger ovannämnda tak.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent av den fasta årslönen. För ledande befattningshavare med behov av dubbelt boende kan betalt boende med mera tillkomma i linje med Sandviks regelverk och sådan förmån får uppgå till högst 20 procent av den fasta årslönen.

Upphörande av anställning

Avgångsvederlag får utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga sex månader och inget avgångsvederlag ska utgå.

I det fall en ledande befattningshavare inte har rätt till avgångsvederlag men omfattas av ett åtagande om konkurrensbegränsning, kan den ledande befattningshavaren istället kompenseras för ett sådant åtagande. Ersättning för ett åtagande om konkurrensbegränsning ska inte överstiga 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen av anställningen och ska inte betalas ut under en längre period än 18 månader. Den fasta lönen under uppsägningstiden tillsammans med ersättning for åtagandet om konkurrensbegränsning ska inte överstiga ett belopp motsvarande den ledande befattningshavarens fasta lön under 24 månader.

Beaktande av ersättning till bolagets anställda

Vid beredningen av förslaget till dessa riktlinjer, har som riktvärde använts de anställningsvillkor som tillämpas inom bolaget som helhet, med beaktande av principen att ersättningspaketen för alla Sandvik-anställda ska baseras på positionens komplexitet, prestation och marknadspraxis. I allmänhet erbjuds inom Sandvik samma kombination av ersättningskomponenter såsom fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av ersättningsutskottet.

Anpassningar till lokala regler

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får nödvändiga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fastlagd lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5.

Riktlinjerna som antogs av årsstämman 2019 framgår också av not 3.5.

Forskning och Utveckling (FoU)

Respektive affärsområde ansvarar för sina egna FoU-verksamheter. Fokusområden är material och processer inom maskinbearbetning, additiv tillverkning, legeringar, pulverteknologi, elektrifiering och digitala lösningar.

Sandvik har en portfölj om cirka 6 060 (5 900) aktiva patent. Under 2019 beviljades 964 (700) nya patent. Investeringarna i FoU uppgick till 3 872 miljoner kronor (3 727) under 2019, vilket motsvarar 3,7 procent (3,7) av koncernens intäkter. Antalet medarbetare inom FoU, inklusive kvalitetssäkring, var 2 740 (2 554) under året.

Skatt

Sandvik är en multinationell koncern med många interna transaktioner. OECD har utfärdat riktlinjer för internprissättning av gränsöverskridande transaktioner i multinationella koncerner. Sandvik följer dessa riktlinjer, liksom den lokala lagstiftningen i respektive land för att försäkra sig om att en korrekt prismodell används och att korrekt skatt betalas i varje land. Sandvik följer noggrant OECD:s skattereformsarbete och EU:s initiativ om skattetransparens och efterlever dessa standarder i takt med att de fastställs. Vi strävar efter goda relationer med intressenter som skattemyndigheter, icke-statliga organisationer och investerare.

Sandvik har inlett samarbeten med skattemyndigheter i ett flertal länder. Vi är övertygade om att en öppen diskussion och samarbete med skattemyndigheter runt om i världen bidrar till att minska osäkerheten om de skatter vi är skyldiga att betala. Vi bidrar till lokalsamhällen och länder där vi är verksamma i form av till exempel skatt och arbetstillfällen. Under 2019 betalade koncernen 3 598 miljoner kronor (2 978) i inkomstskatt globalt. Inkomstskatt omfattar bara en del av alla skatter som betalas av Sandvik över hela världen. Utöver det erlägger vi bland annat sociala avgifter, miljö- och energiskatt samt fastighetsskatt. Dessutom samlar Sandvik in och betalar skatt på uppdrag av regeringar och myndigheter, inklusive indirekta skatter och källskatter.

Miljö

I Sverige bedriver Sandvik tillståndspliktig verksamhet vid åtta anläggningar och anmälningspliktig verksamhet vid en anläggning. Samtliga innehar de tillstånd som behövs för att bedriva verksamheten. Under året inträffade ett potentiellt överskridande av det maximala vattenuttaget under en 24-timmarsperiod. Det bedömdes ha en minimal påverkan och fallet lades ned. Ett antal riktvärden avseende buller samt utsläpp till luft och vatten överskreds. Åtgärder vidtas för att följa dessa riktvärden. Inga miljötillstånd behöver förnyas 2020.

Undersökningar och saneringsåtgärder har genomförts på produktionsenheter med markföroreningar. Detta arbete utförs alltid i nära samarbete med miljömyndigheter.

Lagstadgad hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Sandvik valt att upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport som en avskild rapport vilket har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören. Hållbarhetsrapporten omfattar sidorna Värdeskapande erbjudanden, Hållbar verksamhet i grunden, Hållbarhetsmål 2030, Riskhantering, Hållbarhetsstyrning och Icke-finansiella noter.