Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören utses av styrelsen och ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs i styrelsens arbetsordning vilken granskas och fastställs årligen. Granskningen baseras bland annat på den utvärdering av det individuella och kollektiva arbetet som styrelsen utför.

Vid styrelsens sammanträden avhandlas, förutom den finansiella rapporteringen och uppföljningen av den löpande affärsverksamheten och lönsamhetsutvecklingen, även mål och strategi för affärsverksamheten, väsentliga förvärv och investeringar samt ärenden gällande kapitalstrukturen. Ledande befattningshavare redogör löpande för affärsplaner och strategiska frågeställningar.

Sammansättning

Sandviks styrelse bestod den 31 december 2019 av åtta årsstämmovalda ledamöter. Björn Rosengren lämnade styrelsen med verkan den 1 februari 2020 i samband med att han frånträdde som verkställande direktör och koncernchef. Det har föreslagits att den nya verkställande direktören och koncernchefen, Stefan Widing, utses till ny styrelseledamot av årsstämman 2020.

Valberedningen meddelade inför årsstämman 2019 att valberedningen hade tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. Den nuvarande styrelsesammansättningen är ett resultat av valberedningens arbete inför den bolagsstämman. Styrelsen består av ledamöter med erfarenhet från olika geografiska områden och olika branscher. Om man bortser från verkställande direktören, är 42 procent av de stämmovalda styrelseledamöterna kvinnor.

De fackliga organisationerna har, i enlighet med svensk lag, rätt till styrelserepresentation och de har utsett två ledamöter och två suppleanter.

Styrelseledamöterna presenteras i Styrelse.

Oberoende

Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Björn Rosengren var inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga sex ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Sandvik, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens arbete under 2019

Under året sammanträdde styrelsen fjorton gånger. Cheferna för samtliga affärsområden presenterade mål och strategier. Styrelsen granskade också strategier och resultat för ett antal divisioner (samtliga divisioner granskas under en rullande 18-månadersperiod). Styrelsen behandlade också frågor relaterade till övergripande koncernstrategi och långsiktiga mål, både finansiella och hållbarhetsrelaterade, IT, riskhantering, personal, såsom incitamentsprogram, miljö, hälsa och säkerhet, och frågor avseende investeringar och operationell omstrukturering samt uppföljning av tidigare gjorda investeringar. Vidare behandlade styrelsen frågor rörande förvärv och avyttringar, såsom försäljningen av Varel Oil & Gas och den interna separationen av Sandvik Materials Technology (SMT) med avsikten att utvärdera en möjlig börsnotering av SMT som en egen koncern. Ersättnings- och revisionsutskotten och utskottet för förvärv och avyttringar rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom riskhantering, regelefterlevnad, SpeakUp och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter. I juni 2019 besökte styrelsen Sandviks verksamhet i Finland.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2019 utgår arvode med 2 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 690 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgår till ordföranden i revisionsutskottet 300 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 170 000 kronor, sammanlagt 640 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgår 145 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 115 000 kronor, sammanlagt 375 000 kronor. Inget arvode utgick till ledmöterna i utskottet för förvärv och avyttringar.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 3.5.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet genomförs årligen en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2019 skedde utvärderingarna, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordföranden höll också enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2019

Ledamot

Styrelse

Revisions­utskottet

Ersättnings­utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

1)

Helena Stjernholm ersatte Lars Westerberg som ledamot i ersättningsutskottet den 29 april 2019.

Totalt antal möten

14

5

3

5

Jennifer Allerton

14

 

 

 

Thomas Andersson

13

 

 

 

Claes Boustedt

14

5

 

5

Marika Fredriksson

14

 

 

 

Johan Karlström

14

 

3

 

Tomas Kärnström

14

 

 

 

Thomas Lilja

14

 

 

 

Mats W Lundberg

14

 

 

 

Johan Molin

14

 

3

5

Björn Rosengren

14

 

 

 

Helena Stjernholm1)

14

5

2

5

Lars Westerberg1)

14

5

1

 

Styrelsens sammansättning, 31 december 2019

Name

Funktion

Oberoende enligt Koden

Aktieinnehav, antal1)
2019-12-31

Invald

Revisions­utskottet

Ersättnings­utskottet

Utskottet för förvärv och avyttringar

1)

Avser eget och närståendes aktieinnehav i Sandvik AB.

2)

Arbetstagarrepresentanter (både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsemötena). Thomas Lilja (ledamot) och Mats W Lundberg (suppleant) representerar Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer. Tomas Kärnström (ledamot) och Thomas Andersson (suppleant) representerar IF Metall.

3)

Därutöver 1 000 000 köpoptioner i Sandvik AB.

4)

Lämnade styrelsen med verkan den 1 februari 2020.

5)

Helena Stjernholm är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och Björn Rosengren är inte att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Jennifer Allerton

Ledamot

Ja

10 000

2015

 

 

 

Thomas Andersson

Suppleant2)

 

0

2012

 

 

 

Claes Boustedt

Ledamot

Ja

20 000

2015

Ordförande

 

Ledamot

Marika Fredriksson

Ledamot

Ja

2 500

2017

 

 

 

Johan Karlström

Ledamot

Ja

5 000

2011

 

Ledamot

 

Tomas Kärnström

Ledamot2)

 

2 889

2006

 

 

 

Thomas Lilja

Ledamot2)

 

3 560

2016

 

 

 

Mats W Lundberg

Suppleant2)

 

0

2015

 

 

 

Johan Molin

Ordförande

Ja

260 0003)

2015

 

Ordförande

Ordförande

Björn Rosengren4)

Ledamot

Nej5)

119 181

2016

 

 

 

Helena Stjernholm

Ledamot

Nej5)

5 000

2016

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Lars Westerberg

Ledamot

Ja

180 000

2010

Ledamot