GRI

Koncernens resultaträkning

MSEK

Not

2018

2019

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Intäkter

1, 2

100 072

103 238

Kostnad för sålda varor

 

–59 094

–61 662

Bruttoresultat

 

40 978

41 576

Försäljningskostnader

 

–13 377

–14 946

Administrationskostnader

 

–6 180

–6 643

Forsknings– och utvecklingskostnader

4

–3 535

–3 674

Andelar i intresseföretags resultat

 

45

9

Övriga rörelseintäkter

5

1 337

1 184

Övriga rörelsekostnader

6

–613

–4 119

Rörelseresultat

1, 3, 7, 8

18 655

13 386

Finansiella intäkter

 

374

492

Finansiella kostnader

 

–1 169

–1 729

Finansnetto

9

–795

–1 237

Resultat efter finansiella poster

 

17 860

12 150

Skatt

10

–4 645

–3 421

Årets resultat, kvarvarande verksamheter

 

13 214

8 728

 

 

 

 

Avvecklad verksamhet

 

 

 

Intäkter

 

852

295

Rörelseresultat

 

–552

–204

Resultat efter finansiella poster

 

–545

–205

Årets resultat, avvecklad verksamhet

30

–545

–205

Koncernen totalt

 

 

 

Intäkter

 

100 924

103 533

Rörelseresultat

 

18 103

13 182

Resultat efter finansiella poster

 

17 315

11 945

Årets resultat, koncernen totalt

 

12 669

8 523

 

 

 

 

Årets resultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

12 679

8 539

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–10

–16

 

 

 

 

Resultat per aktie före utspädning, SEK

11

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,54

6,97

Avvecklad verksamhet

 

–0,43

–0,16

Koncernen totalt

 

10,11

6,81

 

 

 

 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

11

 

 

Kvarvarande verksamheter

 

10,52

6,96

Avvecklad verksamhet

 

–0,43

–0,17

Koncernen totalt

 

10,09

6,79

 

 

 

 

Koncernens totalresultat

 

 

 

Årets resultat

 

12 669

8 523

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

Poster som inte kan omföras till årets resultat

 

 

 

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner

20

–684

–1 638

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till årets resultat

10

163

323

 

 

–522

–1 315

Poster som kan omföras till årets resultat

 

 

 

Årets omräkningsdifferenser hänförligt till utlandsverksamheter

 

1 752

1 880

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

 

3

30

Förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar överfört till årets resultat

 

15

–2

Skatt hänförlig till förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

10

–4

–8

 

 

1 766

1 900

Totalresultat för året

 

1 244

585

Årets totalresultat

 

13 914

9 108

 

 

 

 

Årets totalresultat hänförligt till:

 

 

 

Moderbolagets aktieägare

 

13 924

9 124

Innehav utan bestämmande inflytande

 

–10

–16