Koncernens kassaflödesanalys

MSEK

Not

2018

2019

1)

Inklusive 34 miljoner kronor för tillgångar som innehas för försäljning.

Koncernen totalt

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

 

17 315

11 945

Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar

 

4 408

10 077

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera

29

46

441

Betald skatt

 

–2 978

–3 598

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

 

18 791

18 865

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

 

 

 

Förändring av lager

 

–2 119

474

Förändring av rörelsefordringar

 

–1 013

1 168

Förändring av rörelseskulder

 

–66

–2 090

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

 

–3 198

–447

 

 

 

 

Investeringar i hyresmaskiner

 

–825

–911

Försäljning av hyresmaskiner

 

146

147

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

14 914

17 654

 

 

 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

 

Förvärv av verksamheter och aktier, exklusive likvida medel

30

–4 631

–1 870

Försäljning av verksamheter och aktier i dotterbolag, exklusive likvida medel

30

4 052

95

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

 

–3 310

–3 472

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

 

209

397

Förvärv av immateriella tillgångar

 

–611

–664

Försäljning av immateriella tillgångar

 

70

42

Övriga investeringar, netto

 

–62

–11

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–4 283

–5 484

Kassaflöde efter investeringsverksamheten

 

10 631

12 171

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

Förändringar av lån

29

–859

–7 073

Utbetald utdelning

 

–4 390

–5 340

Amorteringar av leasingskulder

29

–945

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–5 249

–13 358

Årets kassaflöde

 

5 382

–1 188

Likvida medel vid årets början

 

12 724

18 089

Kursdifferens i likvida medel

 

–17

86

Likvida medel vid årets slut

29

18 089

16 9871)

 

 

 

 

Kvarvarande verksamhet

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

15 353

17 807

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

–4 286

–5 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

–5 247

–13 356

Årets kassaflöde, kvarvarande verksamhet

 

5 820

–1 050