Koncernens förändringar i eget kapital

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

 

MSEK

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Reserver

Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat

Summa

Innehav utan bestäm­mande inflytande

Totalt eget kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2018

1 505

7 678

3 344

36 167

48 694

28

48 722

Justering av rörelsekapital

 

 

 

–312

–312

 

–312

Justering avseende IFRS 9

–71

–71

–71

Justerat ingående eget kapital 1 januari 2018

1 505

7 678

3 344

35 784

48 311

28

48 339

Årets resultat

12 679

12 679

–10

12 669

Övrigt totalresultat

1 766

–531

1 235

1 235

Årets totalresultat

0

0

1 766

12 148

13 914

–10

13 904

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

 

 

 

–24

–24

24

0

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

151

151

151

Betalningar vid lösen av optionsprogram

20

20

20

Minskning av säkring optionsprogram

1

1

1

Övriga optioner

0

0

0

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

137

137

137

Utdelningar

–4 390

–4 390

–4 390

Utgående eget kapital 31 december 2018

1 505

7 678

5 110

43 827

58 120

42

58 162

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående eget kapital 1 januari 2019

1 505

7 678

5 110

43 827

58 120

42

58 162

Årets resultat

 

 

 

8 539

8 539

–16

8 523

Övrigt totalresultat

 

 

1 900

–1 315

585

 

585

Årets totalresultat

0

0

1 900

7 224

9 124

–16

9 108

Transaktioner med ägare

 

 

 

 

 

 

 

Förvärv av innehav i minoritetsintresse

 

 

 

3

3

–3

0

Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument

97

97

97

Betalningar vid lösen av optionsprogram

20

20

20

Minskning av säkring optionsprogram

–189

–189

–189

Övriga optioner

0

0

0

Aktieutdelning säkrat optionsprogram

0

0

0

Utdelningar

–5 331

–5 331

–9

–5 340

Utgående eget kapital 31 december 2019

1 505

7 678

7 010

45 651

61 844

14

61 858