GRI

Koncernens balansräkning

MSEK

Not

2018–12–31

2019–12–31

1)

Ej inkluderande tillgångar som innehas för försäljning om 34 miljoner SEK.

Tillgångar

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

Patent och andra immateriella tillgångar

12

6 645

5 694

Goodwill

12

15 605

14 380

Totalt

 

22 250

20 074

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

Byggnader och mark

12

9 118

9 012

Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

11 879

12 221

Inventarier, verktyg och installationer

12

1 580

1 752

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

12

2 785

2 657

Totalt

 

25 362

25 643

 

 

 

 

Nyttjanderättstillgångar

8

0

3 172

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

Andelar i intresseföretag

1, 15

100

292

Finansiella placeringar

 

119

83

Uppskjutna skattefordringar

10

3 150

3 797

Långfristiga fordringar

16

2 295

2 390

Totalt

 

5 664

6 562

Summa anläggningstillgångar

 

53 276

55 450

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Varulager

17

24 393

24 243

Kontraktstillgångar

 

143

77

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

Kundfordringar

18

15 255

14 878

Fordringar hos intresseföretag

 

0

0

Skattefordringar

10

740

1 403

Övriga fordringar

16

4 667

4 708

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

808

896

Totalt

 

21 470

21 885

 

 

 

 

Likvida medel

 

18 089

16 9531)

Tillgångar som innehas för försäljning

30

641

1 815

Summa omsättningstillgångar

 

64 736

64 973

Summa tillgångar

 

118 011

120 423

MSEK

Not

2018–12–31

2019–12–31

Eget kapital och skulder

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

 

1 505

1 505

Övrigt tillskjutet kapital

 

7 678

7 678

Reserver

 

5 110

7 010

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

 

43 827

45 651

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

58 120

61 844

Innehav utan bestämmande inflytande

 

42

14

Summa eget kapital

19

58 163

61 858

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

 

 

 

Avsättningar för pensioner

20

6 234

7 765

Skulder till kreditinstitut

 

1 123

22

Leasingskuld

27

0

2 448

Övriga avsättningar

23

20 431

15 148

Totalt

 

27 788

25 383

 

 

 

 

Icke räntebärande skulder

 

 

 

Uppskjutna skatteskulder

10

2 385

2 299

Avsättningar för skatter

10

1 457

–0

Övriga avsättningar

21

1 149

1 193

Övriga långfristiga skulder

24

303

298

Totalt

 

5 294

3 790

Summa långfristiga skulder

 

33 082

29 174

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Räntebärande skulder

 

 

 

Skulder till kreditinstitut

 

2 348

172

Leasingskuld

27

0

792

Övriga skulder

23

27

2 062

Totalt

 

2 375

3 026

 

 

 

 

Icke räntebärande skulder

 

 

 

Förskott från kunder

 

2 447

1 871

Leverantörsskulder

 

7 792

7 598

Kontraktsskulder

 

275

278

Skulder till intresseföretag

 

1

1

Skatteskulder

10

1 252

3 744

Övriga skulder

24

2 467

2 357

Övriga avsättningar

21

2 126

2 693

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

7 420

6 944

Totalt

 

23 780

25 486

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

30

612

880

Summa kortfristiga skulder

 

26 768

29 391

Summa skulder

 

59 850

58 564

Summa eget kapital och skulder

 

118 011

120 423

Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 26.