Not 13. Moderbolagets immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

112

139

251

Nyanskaffningar

19

19

Avyttringar och utrangeringar

–8

–8

Utgående balans 31 december 2018

123

139

262

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

123

139

262

Nyanskaffningar

17

17

Avyttringar och utrangeringar

–20

–20

Utgående balans 31 december 2019

120

139

259

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Patent och andra immateriella tillgångar

Goodwill

Totalt

Ingående balans 1 januari 2018

90

30

120

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

7

28

35

Utgående balans 31 december 2018

97

58

155

Planenligt restvärde vid årets slut

26

81

107

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

97

58

155

Avyttringar och utrangeringar

–20

–20

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

11

28

39

Utgående balans 31 december 2019

88

86

174

Planenligt restvärde vid årets slut

32

53

85

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande

 

2018

2019

Administrationskostnader

35

39

Totalt

35

39

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

1 711

14 511

1 566

1 436

19 224

Nyanskaffningar

5

167

19

616

807

Avyttringar och utrangeringar

–13

–746

–134

–4

–897

Omklassificeringar

21

433

57

–511

0

Utgående balans 31 december 2018

1 724

14 365

1 508

1 537

19 134

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

1 724

14 365

1 508

1 537

19 134

Nyanskaffningar

14

178

61

706

959

Avyttringar och utrangeringar

–13

–496

–105

–66

–680

Omklassificeringar

31

813

101

–945

Utgående balans 31 december 2019

1 756

14 860

1 565

1 232

19 413

 

 

 

 

 

 

Uppskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

39

39

Avyttringar och utrangeringar

0

0

Utgående balans 31 december 2018

39

39

Ingående balans 1 januari 2019

39

39

Avyttringar och utrangeringar

–3

–3

Utgående balans 31 december 2019

36

36

 

 

 

 

 

 

Avskrivningar

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

729

10 113

1 181

12 023

Avyttringar och utrangeringar

–10

–574

–128

–712

Omklassificeringar

2

–2

Årets avskrivning

51

666

84

801

Nedskrivningar

8

0

8

Utgående balans 31 december 2018

778

10 207

1 135

12 120

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

778

10 207

1 135

12 120

Avyttringar och utrangeringar

–9

–471

–103

–583

Omklassificeringar

0

0

0

Årets avskrivning

51

680

92

823

Utgående balans 31 december 2019

820

10 416

1 124

12 360

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

 

 

 

 

 

1 januari 2018

1 021

4 398

385

1 436

7 240

31 december 2018

985

4 158

373

1 537

7 053

1 januari 2019

985

4 158

373

1 537

7 053

31 december 2019

972

4 444

441

1 232

7 089