Not 10. Skatter

Redovisat i resultaträkningen

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Årets skattekostnad

2018

2019

2018

2019

Periodens aktuella skatt

–2 651

–4 112

–120

–1 326

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

–290

95

–87

Total aktuell skattekostnad

–2 941

–4 017

–120

–1 413

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag

–1 704

596

–1 361

729

Total redovisad skattekostnad

–4 645

–3 421

–1 481

–684

Koncernen redovisade en skattekostnad för kvarvarande verksamhet för året med 3 421 MSEK (4 645) eller 28,2 procent (26) av resultatet efter finansnetto. Av den uppskjutna skatten är merparten hänförlig till återföring av de uppskjutna skatteskulderna relaterad till den pågående försäljningen av Varel.

Avstämning av verklig skatt, koncernen

Koncernens vägda genomsnittliga skattesats för kvarvarande verksamhet, beräknad enligt lagstadgade skattesatser i respektive land, är 22,6 procent (22,3). Skattesatsen i Sverige är 21,4 procent (22,0). Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt:

 

2018

2019

Kvarvarande verksamhet

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

17 860

 

12 150

 

Vägd genomsnittsskatt baserad på respektive lands skattesats

–3 985

–22,3

–2 744

–22,6

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–465

–2,6

–767

–6,3

Ej skattepliktiga intäkter

395

2,2

31

0,3

Ändringar avseende tidigare år

–290

–1,6

95

0,8

Effekter av underskotts­avdrag, netto

–207

–1,2

13

0,1

Övrigt

–93

–0,5

–49

–0,4

Total redovisad verklig skatt

–4 645

–26,0

–3 421

–28,2

Den vägda genomsnittliga skattesatsen för koncernen totalt, baserad på lagstadgade skattesatser i respektive land, är 23 procent (23).

 

2018

2019

Koncernen totalt

MSEK

%

MSEK

%

Resultat efter finansiella poster

17 315

 

11 945

 

Vägd genomsnittsskatt baserad på respektive lands skattesats

–3 985

–23,0

–2 744

–23,0

 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–465

–2,7

–767

–6,4

Ej skattepliktiga intäkter

395

2,3

31

0,3

Ändringar avseende tidigare år

–290

–1,7

95

0,8

Effekter av underskotts­avdrag, netto

–207

–1,2

13

0,1

Övrigt

–93

–0,5

–49

–0,4

Total redovisad verklig skatt

–4 645

–26,8

–3 421

–28,6

Avstämning av verklig skatt, moderbolaget

Moderbolagets verkliga skattesats understiger nominell skattesats i Sverige, vilket huvudsakligen är en effekt av utdelningar från aktier i dotterföretag som är ej skattepliktiga intäkter.

Avstämning mellan moderbolagets nominella skattesats och moderbolagets verkliga skatt:

 

2018

2019

Moderbolaget

MSEK

%

MSEK

%

Resultat före skatt

6 337

 

15 821

 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

–1 394

–22,0

–3 386

–21,4


 

 

 

 

 

Skatteeffekter av

 

 

 

 

Ej avdragsgilla kostnader

–513

–8,1

–68

–0,4

Ej skattepliktiga intäkter

671

10,6

2 797

17,7

Ändringar avseende tidigare år

–245

–3,9

–27

–0,2

Total redovisad verklig skatt

–1 481

–23,4

–684

–4,3

Skatteposter hänförliga till övrigt totalresultat

 

2018

2019

Koncernen

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Före skatt

Skatt

Efter skatt

Aktuariella vinster/förluster hänförliga till förmåns­bestämda pensionsplaner

–684

163

–522

–1 638

323

–1 315

Årets omräknings­differenser

1 752

1 752

1 880

1 880

Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar

3

–1

2

30

–9

21

Förändringar i verkligt värde på kassaflödes­säkringar överfört till årets resultat

15

–3

12

–2

1

–1

Övrigt totalresultat

1 086

159

1 244

270

315

585

Redovisat i balansräkningen

Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder.

 

2018

2019

Koncernen

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Immateriella anläggningstillgångar

53

–1 588

–1 535

184

–1 466

–1 282

Materiella anläggningstillgångar

160

–1 487

–1 327

261

–1 612

–1 351

Finansiella anläggningstillgångar

70

–128

–58

184

–150

34

Lager

848

–85

763

964

–94

870

Fordringar

168

–36

132

174

–107

67

Räntebärande skulder

1 292

0

1 292

1 641

0

1 641

Icke räntebärande skulder

1 126

–16

1 110

1 305

–26

1 279

Övrigt

1

–9

–8

17

17

Underskottsavdrag

396

396

258

258

Totalt

4 114

–3 349

765

4 988

–3 455

1 533

Kvittning inom bolag

–964

964

–1 155

1 155

Överfört till tillgångar som innehas för försäljning

–36

–36

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

3 150

–2 385

765

3 797

–2 299

1 498

 

2018

2019

Moderbolaget

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Upp­skjuten skatte­fordran

Upp­skjuten skatte­skuld

Netto

Materiella anläggningstillgångar

–669

–669

–24

–24

Lager

9

9

6

6

Avsättningar

30

–24

6

76

–21

55

Icke räntebärande poster

5

5

43

43

Totalt

44

–693

–649

125

–45

80

Kvittning inom bolag

–44

44

–125

125

0

Total uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt

–649

–649

80

80

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar

Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 2 595 MSEK (3 038). Större delen av förändringen under 2019 är hänförlig till omvärderade och förfallna underskottsavdrag från tidigare år i Brasilien och Chile. Ingen uppskjuten skattefordran var redovisad för dessa underskott.

Förfallodatum avseende underskottsavdragen infaller enligt nedan:

År

MSEK

2020

111

2021

116

2022

121

2023 och senare

23

Förfaller ej

2 224

Totalt

2 595

Hänförliga uppskjutna skattefordringar har ej värderats för dessa poster eftersom det bedöms osannolikt att avdragen kommer att kunna utnyttjas under överskådlig framtid. Det skattemässiga värdet av ej aktiverade underskottsavdrag uppgår till 750 MSEK (826).

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Ingående balans, netto

2 739

765

712

–649

Redovisat i resultaträkningen

–1 704

596

–1 361

729

Förvärv/avyttring av dotterföretag

–364

–146

Redovisat i övrigt totalresultat

159

315

Årets omräkningsdifferenser

–65

44

Omklassificeringar

–41

Överfört till tillgångar som innehas för försäljning

–36

Utgående balans, netto

765

1 498

–649

80

Förutom uppskjuten skattefordran/avsättning har Sandvik följande skulder och fordringar vad avser skatt:

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Avsättningar för skatter

–1 457

Skatteskulder

–1 252

–3 744

–604

Skattefordran

740

1 403

81

Netto skatteskuld/skattefordran

–512

–2 341

81

–604

Avsättningar för skatter rapporterade under föregående år har omklassificerats till skatteskulder, i enlighet med den nya standarden IFRIC 23.