Not 5. Övriga rörelseintäkter

Kvarvarande verksamhet

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 184 MSEK (1 337). Beloppet innehåller till största delen valutakursvinster från fordringar och skulder med rörelsekaraktär med 550 MSEK och intäkter från rättsliga uppgörelser/tvister med 100 MSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets övriga rörelseintäkter består i huvudsak av vinst vid försäljning av anläggningstillgångar, omvärdering av orealiserade säkringar och valutakursvinster på bankkonton.