Not 29. Kompletterande upplysningar kassaflödesanalys

Likvida medel

2018

2019

Koncernen

 

 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank 

6 859

4 970

Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

11 230

12 017

Summa enligt balansräkningen 

18 089

16 987

Summa enligt kassaflödesanalysen 

18 089

16 987

 

 

 

Moderbolaget

 

 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:

 

 

Kassa och bank

3

0

Summa enligt balansräkningen

3

0

Summa enligt kassaflödesanalysen

3

0

Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter:

  • De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
  • De kan lätt omvandlas till kassamedel
  • De har en löptid om högst tre månader från anskaffnings – tidpunkten

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Likvida medel

2018

2019

2018

2019

Betald och erhållen ränta och utdelning

 

 

 

 

Erhållen utdelning 

15

20

3 129

10 036

Erhållen ränta 

271

252

502

489

Erlagd ränta 

–1 080

–1 314

–558

–572

Totalt

–794

–1 042

3 073

9 953

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

 

 

 

Förändring i värdet av finansiella instrument 

–70

180

Ej utdelade resultatandelar i intresseföretag 

–44

–8

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar

–28

–69

–17

–327

Vinst och förlust vid avyttring bolag och aktieinnehav

–879

1 824

–18

Avsättningar till pensioner 

62

–36

Övriga avsättningar

393

584

–31

214

Övrigt 

604

–66

4 359

–235

Totalt

46

441

6 127

–222

Koncernen

2018

2019

Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter

 

 

Förvärvade tillgångar och skulder:

 

 

Immateriella tillgångar

4 642

1 866

Materiella anläggningstillgångar

114

75

Varulager 

80

114

Kortfristiga fordringar

464

293

Likvida medel 

314

38

Summa tillgångar 

5 614

2 386

Icke räntebärande skulder

–7

–273

Övriga avsättningar och skulder 

–2 824

–205

Summa skulder

–2 831

–478

Identifierbara nettotillgångar

2 782

1 908

Koncernen

2018

2019

Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter

 

 

Avyttrade tillgångar och skulder:

 

 

Immateriella tillgångar

1 007

Materiella anläggningstillgångar

1 006

Finansiella anläggningstillgångar

200

Uppskjutna skattefordringar

31

Varulager

1 189

Kortfristiga fordringar

859

Likvida medel

90

Summa tillgångar

4 381

 

 

 

Avsättningar

–7

Räntebärande skulder

–633

Icke räntebärande skulder

–932

Summa skulder

–1 572

 

 

 

Identifierbara nettotillgångar

2 809

 

 

 

Hyperion

3 577

Övriga

475

Avyttrade verksamheter under året exkl. överförd nettoskuld

4 052

Avstämning av poster som ingår i finansieringsverksamheten – Koncernen

 

2017–12–31

Kassa­flödes­effekter

Ej kassa­flödes – påverkande föränd­ringar

Valuta­kurs­effekter

2018–12–31

Lån inklusive nettopensionsskuld

28 671

–228

977

166

29 586

Övriga räntebärande fordringar

–2 182

–447

–58

–2 688

Övriga finansieringsposter

315

–184

–26

1

106

Totalt

26 803

–859

951

109

27 005

 

2018–12–31

Kassa­flödes­effekter

Ej kassa­flödes – påverkande föränd­ringar

Valuta­kurs­effekter

2019–12–31

Lån

23 870

–6 647

60

170

17 453

Fonderade pensionsplaner

–516

0

121

–22

–417

Avsättningar till pensioner

6 234

–760

2 222

69

7 765

Övriga räntebärande fordringar

–2 688

292

–820

–100

–3 315

Leasingskulder

3 331

–945

851

81

3 317

Övriga finansieringsposter

107

42

–107

0

42

Totalt

30 337

–8 018

2 327

198

24 845