Not 28. Närstående

Närståenderelationer

Koncernens försäljning till intresseföretag uppgick till 5 MSEK (506). Koncernens inköp från intresseföretag uppgick till 5 MSEK (107). Lån till intresseföretag uppgick sammanlagt till 0 MSEK (0). Ränteintäkterna från lån till intresseföretag var 0 MSEK (0). Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 MSEK (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Av moderbolagets fakturerade försäljning utgjorde 16 966 MSEK (16 157), vilket motsvarar 81 procent (80), försäljning till koncernföretag. Exportandelen utgjorde 58 procent (87). Av moderbolagets inköp kom 1 875 MSEK (1 926) eller 11 procent (11) från koncernföretag. Moderbolaget har inga lån till intresseföretag. Utställda garantier till förmån för intresseföretag har lämnats om 0 MSEK (0). Samtliga transaktioner sker på marknadsmässiga villkor.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Utöver vad som angivits i not 3.5 Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare samt i beskrivningen av styrelsen har inga transaktioner med närstående fysiska personer ägt rum.