Not 26. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter

Sandvik är från tid till annan part i juridiska processer och administrativa förfaranden relaterade till sin verksamhet, inklusive ansvar för produkter, miljö, hälsa och säkerhet. Enligt Sandviks uppfattning kommer dock inga av dessa pågående processer och förfaranden att märkbart påverka Sandvikkoncernen.

Kvarvarande verksamhet

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

2018

2019

2018

2019

Diskonterade växlar

13

5

Övriga borgens– och ansvarsförbindelser

2 318

1 826

10 798

4 577

Totalt

2 331

1 831

10 798

4 577

varav för dotterföretag

 

 

10 700

4 570

Moderbolagets borgens– och ansvarsförbindelser uppgick till 4 577 MSEK (10 798), varav 1 MSEK (6 492) utgjorde moderbolagets garantier avseende finansiell upplåning i Sandvik Treasury AB. Resterande belopp utgjordes huvudsakligen av utställda motförbindelser för koncernbolags åtagande gentemot kunder och leverantörer för mottagna förskott, samt dessutom olika typer av fullgöranden och andra garantier ställda till finansiella institut för att täcka exempelvis lokal upplåning, bankgarantier såväl som pensionsåtaganden.

Koncernens borgens– och ansvarsförbindelser uppgick till 1 826 MSEK (2 318) och utgjordes huvudsakligen av pensionsgarantier och pågående processer.

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar.

Koncernen

2018

2019

Fastighetsincheckningar

231

234

Företagsincheckningar

62

Totalt

293

234

Inga säkerheter har ställts av moderbolaget för 2019 och 2018.