Not 22. Långfristiga räntebärande skulder

Moderbolaget

Långfristiga räntebärande skulder har förfallotidpunkter som följer:

 

2018

2019

 

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

Inom ett till fem år

Senare än fem år

Totalt

1)

Övriga skulder utgörs i huvudsak av obligationslån.

Skulder till koncernföretag

1

1

1

1

Övriga skulder1)

8 153

8 809

16 962

6 977

8 146

15 123

Totalt

8 154

8 809

16 963

6 978

8 146

15 124