Not 21. Övriga avsättningar

 

Garan-
tiåta-
ganden

Omstruk-
ture-
rings-
åtgärder

Personal-
relaterade förmåner

Miljö-
åtaganden

Legala tvister

Övriga förplik-
telser

Totalt

Koncernen

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat 31 december 2018

458

1 188

571

359

295

404

3 275

Avsättningar som gjorts under året 

85

1 681

355

100

–40

574

2 756

Avsättningar som tagits i anspråk under året

–116

–945

–318

–59

–27

–195

–1 659

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–59

–177

–17

–5

–29

–136

–422

Avsättningar som avyttrats

–0

0

1

1

Omklassificeringar

46

–156

55

–2

3

–4

–58

Omräkningsdifferenser 

30

3

–23

5

6

–27

–7

Redovisat 31 december 2019

445

1 595

622

398

208

618

3 885

varav kortfristig del 

374

1 442

221

60

171

425

2 693

varav långfristig del 

71

154

401

338

37

192

1 193

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

 

Redovisat 31 december 2018

9

36

143

27

215

Avsättningar som gjorts under året

1

265

56

25

347

Avsättningar som tagits i anspråk under året

2

–75

–52

–125

Outnyttjade avsättningar som återförts under året

–4

–4

Omklassificeringar

–0

–0

0

0

Redovisat 31 december 2019

12

222

147

52

0

433

Garantiåtaganden

En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med.

Omstruktureringsåtgärder

En avsättning för omstrukturering redovisas när koncernen har fastställt en utförlig och formell omstruktureringsplan och omstruktureringen har antingen påbörjats eller blivit offentligt tillkännagiven. Inga avsättningar görs för framtida rörelsekostnader.

Personalrelaterade förmåner

En avsättning för personalrelaterade förmåner redovisas i enlighet med ingångna avtal för långsiktiga incitamentsprogram, lokala bonusprogram, deltidspensioner och andra personalåtaganden.

Miljöåtaganden

Under rubriken ingår avsättningar för återställande av miljön i anslutning till koncernens anläggningar.

Legala tvister

Under rubriken ingår avsättningar för tvister som vid bokslutsdagen ännu inte var avslutade.

Åtaganden för återställning av mark

En avsättning för kostnader för att återställa förorenad mark görs enligt koncernens offentliggjorda miljöprinciper när det finns ett legalt krav eller annat bindande åtagande på att återställa konstaterat förorenad mark och när kostnaden kan mätas med rimlig precision.

Övriga förpliktelser

Under rubriken ingår bland annat avsättningar för affärsmässiga förlustkontrakt och förpliktelser inom ramen för Sandvik Försäkrings AB verksamhet. De avsättningar som är klassificerade som kortfristiga avsättningar beräknas leda till ett utflöde av resurser inom tolv månader efter balansdagen.