Not 8. Leasing

Sandvik har implementerat IFRS 16 från och med 1 januari 2019, under 2018 tillämpades IAS 17.
Kontrakt som har ingåtts men som ej ännu påbörjats uppgår till 27 MSEK. För leasingskuldens förfallostruktur, se not 27.

Leasing där Sandvik är leasetagare enligt IFRS 16

Nyttjanderättstillgångar

Koncernen

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Totalt

MSEK

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

2 539

295

554

3 389

Nyanskaffningar

351

83

297

730

Omvärderingar

66

10

9

86

Förvärv av rörelse

21

21

Avyttringar och utrangeringar

–49

–1

–11

–61

Omklassificeringar

–11

3

3

–5

Årets omräkningsdifferenser

58

3

13

72

Överförda tillgångar som innehas för försäljning

–73

–19

–2

–94

Utgående balans 31 december 2019

2 902

374

864

4 137

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

608

106

275

989

Nedskrivningar

17

6

0

23

Förvärv av rörelse

0

0

Avyttringar och utrangeringar

–2

1

–6

–7

Omklassificeringar

–3

–1

9

5

Årets omräkningsdifferenser

–4

–1

–3

–7

Överförda tillgångar som innehas för försäljning

–27

–8

–1

–36

Utgående balans 31 december 2019

589

103

274

966

 

 

 

 

 

Planeligt restvärde

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

2 539

295

554

3 389

Utgående balans 31 december 2019

2 313

271

590

3 172

 

 

 

 

 

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar per resultatrad 2019, MSEK

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

17

6

0

23

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forskning och utveckling

Totalt

17

6

0

23

Kostnadsförda belopp

Koncernen. MSEK

2019

Årets avskrivningar

–989

Nedskrivning/återföring av nedskrivningar

–23

Räntekostnader hänförliga till leasingskulder

–111

Kostnader för lågt värde tillgångar

–80

Kostnader för kortfristiga leasar

–42

Kostnader hänförliga till rörliga leasingkostnader som inte är inkluderade i leasingskulderna

–4

Vinster/förluster relaterade till sale and leaseback transaktioner

–0

Totalt kostnadsfört belopp

–1 249

Den totala utbetalningen för leasing under året

–1 071

Operationell leasing med Sandvik som leasetagare i enlighet med IAS 17

Inga jämförelsesiffror för Koncernen 2019 då Sandvik har implementerat IFRS 16.

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Inom ett år

1 143

186

135

Mellan ett år och fem år

2 265

479

374

Längre än fem år

829

333

223

Koncernen totalt

4 237

998

732

Finansiell leasing där Sandvik är leasegivare

Koncernen innehar finansiella avtal som vid årets utgång uppgår till 3 413 MSEK (2 880). Finansiella intäkter uppgår till 93 MSEK (—).Rörliga avgifter i resultatet samt ej garanterade restvärden som tillfaller leasegivare är av mindre värde. Den totala bruttoinvesteringen och nuvärdet av fordran avseende framtida minimileaseavgifter fördelas enligt följande:

 

Nominellt värde

Nuvärde

 

 

 

 

 

Koncernen

2018

2019

2018

2019

Inom ett år

1 517

1 883

1 431

1 763

Mellan ett år och fem år

1 347

1 529

1 291

1 763

Längre än fem år

16

1

4

0

Koncernen totalt

2 880

3 413

2 726

3 527

Operationell leasing där Sandvik är leasegivare

Maskiner för uthyrning ingår i koncernens anläggningstillgångar med ett planenligt restvärde om 1 071 MSEK (943). Årets avskrivningar uppgår till 472 MSEK (609). Förlust på avyttrade tillgångar uppgår till –14 MSEK (–27). Avtalade framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara leasingkontrakt uppgår till 782 MSEK (824). Rörliga avgifter uppgick till 10 MSEK (17). Framtida minimileaseavgifter för ej annullerbara operationella leasingkontrakt förfaller enligt följande:

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Inom ett år

459

384

Mellan ett år och fem år

361

398

Längre än fem år

4

0

Koncernen totalt

824

782