Not 7. Rörelsens kostnader

Koncernen

2018

2019

Kostnad för varor och material

–31 783

–33 104

Ertsättning till anställda

–26 952

–27 354

Avskrivningar

–4 546

–5 704

Nedskrivningar av lager

–297

–215

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar av anläggningstillgångar

150

–4 364

Nedskrivningar av osäkra kundfordringar

–78

–74

Övriga kostnader

–19 293

–20 231

Totalt

–82 799

–91 045

Övriga kostnader avser främst inköp av tjänster och förbrukningsmaterial.