Not 6. Övriga rörelsekostnader

Kvarvarande verksamhet

Övriga rörelsekostnader uppgick till –4 119 MSEK (–613). I det ingår till största delen nedskrivning av goodwill hänförligt till Varel med –2 776 MSEK och valutakursförluster från derivat och andra poster som innehåller valutakomponent med –800 MSEK.

Moderbolaget

Moderbolagets övriga rörelsekostnader består i huvudsak av royalties mellan koncernbolag, realiserat resultat på säkringsinstrument samt valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär.