Not 30. Förvärv och avyttring av rörelse, avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning

I nedanstående tabell specificeras de förvärv och avyttringar av verksamheter som genomfördes under 2019. Årliga intäkter och antal medarbetare avser förhållandet vid tidpunkten för transaktionen. Goodwillposterna bedöms inte vara skattemässigt avdragsgilla.

Affärsområde

Företag

Förvärvsdatum

Årliga intäkter

Antal medar­betare

1)

Tillhör kassagenerande enhet på affärsområdesnivå SMS

2)

Tillhör kassagenerande enhet på affärsområdesnivå Seco Tools

3)

Tillhör kassagenerande enhet på affärsområdesnivå Waltergruppen

Sandvik Machining Solutions

Wetmore Tool & Engineering1)

9 januari 2019

160 MSEK 2017

170

Sandvik Mining and Rock Technology

Artisan

11 februari 2019

12 MUSD 2017

60

Sandvik Machining Solutions

OSK2)

10 april 2019

120 MSEK 2017

90

Sandvik Mining and Rock Technology

Newtrax

17 juni 2019

26 MCAD 2018

120

Sandvik Machining Solutions

BeamIT,
30% andel1)

12 juli 2019

70 MSEK 2018

38

Sandvik Materials Technology

Thermaltek

31 december 2019

13 MUSD 2018

30

Sandvik Machining Solutions

Melin Tool Company3)

31 december 2019

22 MUSD 2018

100

Verkligt värde för tillgångar och skulder i förvärvade verksamheter genomförda under 2019

Det verkliga värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder har preliminärt beräknats avseende förvärven av Newtrax, Melin Tool och Thermaltek. Endast mindre IFRS –justeringar har skett av förvärvade värden.

Verkligt värde redovisat i koncernen 2019

 

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Totalt

Immateriella anläggningstillgångar

23

23

Materiella anläggningstillgångar

47

29

76

Varulager

52

61

113

Kortfristiga fordringar

89

204

293

Likvida medel

3

38

41

Avsättningar

–22

–22

Räntebärande skulder

–28

–245

–273

Icke räntebärande skulder

–94

–178

–272

Identifierbara nettotillgångar

69

–90

–21

Goodwill och andra övervärden

730

930

154

1 814

Köpeskilling

–799

–840

–154

–1 793

Likvida medel i förvärvade verksamheter

3

38

41

Återbetalning av lån

Transaktionskostnader

–46

–74

–120

Netto erlagd likvid

–842

–876

–154

–1 872

Bidrag från företag förvärvade under 2019 per affärsområde

 

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Material Technology

Totalt

Bidrag från tidpunkten då bestämmande inflytande förelåg

 

 

 

 

Intäkter

211

83

294

Årets resultat

–26

–124

–150

 

 

 

 

 

Bidrag om förvärvet hade gjorts 1 januari 2019

 

 

 

 

Intäkter

447

293

126

866

Årets resultat

–9

–147

27

–129

Förändring totalt verkligt värde i koncernen från förvärvade verksamheter under 2018

 

Machining Solutions

 

Mining and Rock Technoloy

 

Metrologic

Dura–Mill

Inrock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2019

Förändr.

2018

2019

Förändr.

2018

2019

Förändr.

Immateriella anläggnings­tillgångar

1463

1463

4

4

Materiella anläggnings­tillgångar

29

49

20

11

11

84

93

9

Varulager

7

7

16

16

65

65

Kortfristiga fordringar

282

282

7

7

172

172

Likvida medel

314

314

6

6

Avsättningar

–10

–10

Räntebärande skulder

–2

–2

–1

–1

–5

–8

–3

Icke räntebärande skulder

–2147

–2147

–2

–2

–325

–325

0

Identifierbara nettotillgångar

–64

–44

20

42

42

–9

–3

6

Goodwill och andra övervärden

1966

1882

–84

146

104

–42

681

665

–16

Köpeskilling

–1902

–1838

64

–146

–146

1

–672

–662

10

Likvida medel i förvärvade verksamheter

314

314

Återbetalning av lån

–1924

–1924

–0

–0

0

–171

–171

Transaktions­kostnader

–68

–68

Netto erlagd likvid

–3580

–3516

64

–146

–146

1

–843

–833

10

Avvecklad verksamhet

Mining Systems avyttrades till FLSmidth och NEPEAN redan under 2017, men genom ett operativt avtal med FLSmidth behölls ett antal pågående projekt som Sandvik skulle leverera mellan 2017–2019. Majoriteten av projekten slutfördes i slutet av 2019, men Mining Systems har fortfarande en del personal och garantier som löper ut 2020 och 2021.

Resultaträkning för avvecklad verksamhet

 

2018

2019

Intäkter

852

295

Kostnad för sålda varor

–1 174

–385

Bruttoresultat

–322

–90

Försäljningskostnader

–42

–29

Administrationskostnader

–110

–45

Forsknings – och utvecklingskostnader

–6

0

Övriga rörelseintäkter

12

4

Övriga rörelsekostnader

–84

–44

Rörelseresultat

–552

–204

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

8

–1

Finansnetto

8

–1

Resultat efter finansiella poster

–545

–205

Skatt

Årets resultat

–545

–205

Kassaflödesanalys för avvecklad verksamhet

 

2018

2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–439

–152

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2

16

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–2

–2

Årets kassaflöde från avvecklad verksamhet

–439

–138

Tillgångar som innehas för försäljning

Sandvik undertecknade i oktober 2019 ett avtal om att avyttra segmentet Oil and Gas vilket utgör majoriteten i Drilling and Completions (Varel) till Blue Water Energy och deras medinvesterare, det privatägda Nixon Energy Investments. Sandvik kommer att kvarstå som minoritetsägare med en andel om 30% av bolaget och med en representant i styrelsen. Då investeringen i Varel kommer att ske genom en avyttring har tillgångar och skulder klassifi cerats som en avyttringsgrupp till försäljning. Avyttringsgruppen har värderats till marknadsvärde med avdrag för avyttringskostnader.

Värderingen har medfört en nedskrivning av goodwill och övriga immaterialla tillgångar med en nettoeffekt på årets resultat om 3,9 miljarder kronor. Goodwillposterna bedöms inte vara skattemässigt avdragsgilla.

Omräkningsreserven som är hänförlig till avyttringsgruppen uppgår till –428 miljoner kronor per balansdagen. Vid tidpunkten för avyttring kommer Sandvik att redovisa det kvarvarande innehavet om 30 procent i Drilling and Completions (Varel) som ett intressebolag. Innehavet i intressebolaget kommer att redovisas till marknadsvärde vid avyttringstidpunkten och kommer sedan att redovisas genom att kapitalandelsmetoden tillämpas. Transaktionen förväntas genomföras under första kvartalet 2020.

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning

 

2018

2019

Immateriella anläggningstillgångar

18

Materiella anläggningstillgångar

26

249

Nyttjanderätter

57

Finansiella anläggningstillgångar

4

111

Varulager

72

571

Kundfordringar

234

535

Övriga omsättningstillgångar

305

273

Totala tillgångar

641

1 815

Avsättningar

4

312

Räntebärande skulder

0

88

Leverantörsskulder

138

171

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

85

110

Övriga icke räntebärande skulder

385

199

Totala skulder

612

880

Avyttringar

Inga avyttringar gjordes under 2019. Några mindre justeringar gjordes på de slutliga värdena på föregående års avyttringar.