Not 2. Intäkternas fördelning

Uppgifter om intäkternas fördelning, kvarvarande verksamhet

 

2018

2019

Primära geografiska marknader

Koncernen

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Other Operations

Koncernen

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Other Operations

Europa

38 322

22 657

6 547

8 158

960

37 928

22 102

6 989

8 562

275

Nordamerika

21 543

8 420

8 576

3 318

1 227

23 601

9 571

9 617

3 601

812

Sydamerika

4 918

828

3 759

202

129

5 267

838

4 154

205

71

Afrika och Mellanöstern

9 099

325

7 789

326

660

9 595

341

8 181

311

761

Asien

19 649

8 245

8 224

2 631

548

19 855

8 002

9 188

2 531

135

Australien och Nya Zeeland

6 541

281

6 163

62

35

6 992

269

6 648

69

6

Totalt

100 072

40 757

41 058

14 697

3 560

103 238

41 123

44 777

15 279

2 059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primära varukategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning av varor

95 279

40 331

37 094

14 629

3 224

98 185

40 460

40 835

15 219

1 671

Utförande av tjänster

3 667

414

3 185

68

3 941

652

3 231

58

Leasingintäkter

1 112

779

333

1 099

4

707

388

Övriga icke–varurelaterade intäkter

14

11

0

2

11

6

4

0

Totalt

100 072

40 757

41 058

14 697

3 560

103 238

41 123

44 777

15 279

2 059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäktsförande av orderstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att intäktsföras efter 2020 fram till och med 2021

2 301

0

648

1 653

E/T

1 782

0

300

1 482

E/T

Kontraktstillgångar

Förändringen av kontraktstillgångarna, från en öppningsbalans om 127 MSEK (62) till en stängningsbalans om 22 MSEK (127), är hänförliga till följande:

Kontraktstillgångar har under perioden minskats med –5 MSEK (–3), avseende retroaktiva justeringar av kundkontrakt som överförts till kunden i tidigare perioder. Förvärv under året har medfört en ökning i kontraktstillgångar om 0 MSEK (1) och avyttringar har medfört en minskning om 0 MSEK (0). Huvuddelen av förändringarna av kontraktstillgångar under perioden är reserveringar av intäkter och återföringar av existerande eller nytillkomna kontraktstillgångar för fakturering. Omräkningseffekter representerar endast mindre förändringar av koncernens kontraktstillgångar.

Moderbolagets

2018

2019

Primära geografiska marknader

 

 

Europa

16 393

17 431

Nordamerika

1 671

1 410

Sydamerika

161

201

Afrika och Mellanöstern

47

81

Asien

1 792

1 809

Australien och Nya Zeeland

77

106

Total

20 141

21 038

Kontraktstillgångar och kontraktsskulder och dess rörelser redovisas inte för moderbolaget då balanserna och rörelser är av immateriell storlek.

Kontraktsskulder

Förändringen av kontraktsskulderna, från en öppningsbalans om 169 MSEK (111) till en stängningsbalans om 153 MSEK (169), är hänförliga till följande:

Kontraktsskulder som redovisats i öppningsbalansen har i denna period tagits upp som intäkter till ett belopp om 118 MSEK (156).

Förvärv under året har medfört en ökning i kontraktsskulder om 1 MSEK (1) och avyttringar har medfört en minskning om 1 MSEK (–4).

Huvuddelen av förändringarna av kontraktsskulder hänför sig till uppskjutande av intäkter under perioden och återföringar av existerande eller nytillkomna kontraktsskulder för att under perioden redovisas som intäkter. Omräkningseffekter representerar endast mindre förändringar av koncernens kontraktsskulder.

Moderbolagets

2018

2019

Primära varukategorier

 

 

Försäljning av varor

20 073

20 962

Utförande av tjänster

63

66

Leasingintäkter

6

10

Övriga icke varurelaterade intäkter

Total

20 141

21 038