Not 23. Övriga räntebärande skulder

Koncernen

2018

2019

Långfristiga skulder

 

 

Obligationer 

20 308

15 123

Övrigt 

123

26

Totalt 

20 431

15 148

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

Obligationer 

0

1 995

Övrigt 

27

67

Totalt 

27

2 062

För information om villkor och återbetalningstider samt företagets exponering för ränterisk och risk för valutakursförändringar hänvisas till avsnittet "Finansiell riskhantering".