Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar

Koncernen

2018

2019

Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar

 

 

Derivat som innehas för säkring

140

70

Fonderade pensionsplaner 

516

417

Övriga icke räntebärande fordringar 

397

465

Övriga räntebärande fordringar 

1 318

1 513

Totalt 

2 372

2 465

 

 

 

Varav tillgångar som innehas för försäljning

77

75

Kvarvarande verksamhet

2 295

2 390

 

 

 

Övriga fordringar som är omsättningstillgångar

 

 

Derivat som innehas för säkring

414

339

Övriga icke räntebärande fordringar 

2 464

2 476

Övriga räntebärande fordringar 

1 621

1 801

Övriga förskott till leverantörer 

283

257

Totalt 

4 782

4 874

 

 

 

Varav tillgångar som innehas för försäljning

115

166

Kvarvarande verksamhet

4 667

4 708

Moderbolaget

2018

2019

Långfristiga fordringar

 

 

Derivat

91

19

Övriga räntebärande fordringar

18

16

Totalt

109

35

 

 

 

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

Derivat

138

26

Övriga icke räntebärande fordringar

511

418

Övriga räntebärande fordringar

35

7

Totalt

684

451