GRI

Not 1. Segmentsrapportering

1.1 Uppgifter per rörelsegren/affärsområde, kvarvarande verksamhet

 

Sandvik Machining Solutions

Sandvik Mining and Rock Technology

Sandvik Materials Technology

Other Operations

Koncern­gemensamt

Eliminering

Koncernen totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSEK

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externa intäkter

40 757

41 123

41 058

44 777

14 697

15 279

3 560

2 059

 

 

100 072

103 238

Interna intäkter

723

399

30

16

449

486

149

–0

–1 351

–901

–0

–0

Totalt

41 479

41 522

41 088

44 793

15 146

15 766

3 709

2 059

–1 350

–901

100 072

103 238

Andelar i intresseföretags resultat

0

6

9

39

 

 

45

9

Rörelseresultat per affärsområde

9 922

8 380

7 452

8 602

1 307

1 444

659

–4 263

–685

–776

 

 

18 655

13 386

Finansnetto

 

 

–795

–1 237

Årets skattekostnad

 

 

–4 646

–3 421

Årets resultat

9 922

8 318

7 503

8 617

1 307

1 436

659

–4 268

–685

–780

 

 

13 214

8 728

Övrig resultatinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

36 825

39 167

33 930

37 472

16 366

16 830

5 406

1 565

1 489

1 600

 

 

94 017

96 634

Andelar i intresseföretag

5

189

94

103

 

 

100

292

Summa tillgångar

36 831

39 356

34 024

37 575

16 366

16 830

5 406

1 565

1 489

1 600

 

 

94 116

96 926

Ofördelade tillgångar

 

 

23 254

23 240

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 370

120 166

Skulder

7 441

8 911

10 136

11 061

3 862

4 016

701

606

1 162

1 476

 

 

23 301

26 070

Ofördelade skulder

 

 

35 936

32 187

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 237

58 258

Investeringar i anläggningar

2 339

–2 284

677

–857

694

–687

76

–75

133

–233

 

 

3 920

4 136

Avskrivningar

–2 003

–2 646

–1 289

–1 694

–776

–861

–350

–300

–129

–203

 

 

–4 546

–5 704

Nedskrivningar

–57

–35

–41

–66

132

–142

124

–4 121

–8

0

 

 

150

–4 364

Övriga icke kassa­flödespå­verkande poster

140

481

122

–504

37

–32

–691

–81

–90

129

 

 

108

499

Samtliga transaktioner mellan affärsområdena sker på marknadsmässiga villkor. För uppgifter om förvärv av rörelse se not 30.

1.2 Uppgifter per land, kvarvarande verksamhet

Externa intäkter per land, Koncernen

2018

2019

USA

14 302

15 792

Tyskland

7 916

7 104

Kina

7 299

6 943

Australien

6 415

6 756

Ryssland

3 921

4 679

Kanada

3 653

4 351

Storbritannien

3 180

3 889

Italien

3 817

3 827

Sverige

3 951

3 596

Mexiko

3 588

3 458

Sydafrika

3 102

3 356

Frankrike

3 299

3 295

Indien

3 019

3 025

Japan

2 273

2 242

Indonesien

1 730

2 111

Brasilien

1 628

1 713

Chile

1 231

1 545

Polen

1 319

1 389

Norge

1 504

1 275

Spanien

1 194

1 270

Österrike

1 140

1 238

Korea

1 237

1 144

Finland

1 030

1 078

Tjeckien

988

953

Övriga länder

17 338

17 209

Totalt

100 072

103 238

Intäkterna har fördelats per land baserat på var kunderna finns.

Anläggningstillgångar per land, Koncernen

2018

2019

Sverige

13 549

13 331

USA

9 848

6 963

Frankrike

4 442

4 440

Tyskland

3 833

3 902

Österrike

2 565

2 556

Finland

2 062

2 137

Storbritannien

1 874

2 003

Kina

1 595

1 854

Indien

774

1 328

Kanada

1 180

1 200

Tjeckien

823

905

Australien

622

588

Italien

617

589

Japan

532

582

Schweiz

423

405

Övriga länder

2 872

2 935

Totalt

47 612

45 717

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna har fördelats per land baserat på var kunderna finns.