Not 18. Kundfordringar

Åldersanalys, kundfordringar, koncernen

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlustreserv

Ej förfallna

1-30 dgr efter förfall

31-60 dgr efter förfall

61-90 dgr efter förfall

91-180 dgr efter förfall

181-360 dgr efter förfall

Fler än 360 dgr efter förfall

Totalt

Förväntad förlustrisk, %

0,5

1,8

5,0

16,1

16,2

45,5

90,2

4,7

Bruttobelopp – kundfordringar

12 257

1 595

496

257

308

219

480

15 613

Bruttobelopp – kontraktsfordringar

362

9

3

1

1

0

22

399

 

12 619

1 605

499

258

309

219

502

16 012

Förlustreserv

–59

–29

–25

–41

–50

–100

–453

–757

Rapporterat värde

12 560

1 575

474

217

259

120

49

15 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Förlustreserv

Ej förfallna

1-30 dgr efter förfall

31-60 dgr efter förfall

61-90 dgr efter förfall

91-180 dgr efter förfall

181-360 dgr efter förfall

Fler än 360 dgr efter förfall

Totalt

Förväntad förlustrisk, %

–1,2

1,9

4,5

8,5

19,9

40,4

89,7

4,2

Bruttobelopp – kundfordringar

11 609

1 583

510

284

345

210

613

15 154

Bruttobelopp – kontraktsfordringar

356

3

1

0

0

0

18

379

 

11 965

1 586

511

284

346

210

632

15 533

Förlustreserv

143

–31

–23

–24

–69

–85

–567

–655

Rapporterat värde

12 108

1 555

488

260

277

125

65

14 878

Sandvik värderar sina kundfordringar, kontraktstillgångar och finansiella leasingfordringar på kollektiv basis för respektive kategori. Varje bolag grupperar dessa fordringar i lämpliga riskkategorier i enlighet med koncernens policy. Koncernens bedömning är att den aggregerade kreditrisken inte har ökat under rapportperioden.

Sandviks principer för bortskrivning av fordringar bygger på flera rekvisit, såsom avskrivningsbevis, insolvens eller resultatlösa krav- och indrivningsåtgärder. Bedömningen görs om ett eller flera av dessa rekvisit är uppfyllda innan bortskrivning sker.

Klassificering av kreditrisker sker med hjälp av information från kreditupplysningsföretag, kundens konstaterade betalningsmönster och annan tillgänglig kreditpåverkande information, till exempel förlorade avtal, förändringar i ledningsfunktioner och annan företagsspecifik information. Dessutom görs en makroekonomisk bedömning av de framtida branschmässiga och landsspecifika utsikterna för koncernens kunder.

Koncernen tillämpar selektivt olika former av instrument för säkring av betalning, såsom letter of credit, återtagandeförbehåll eller kreditförsäkring.