Not 17. Varulager

 

Koncernen

Moderbolaget

 

 

 

 

 

 

2018

2019

2018

2019

Råvaror och förnödenheter

5 649

5 680

1 340

1 095

Varor under tillverkning

4 771

4 785

1 356

1 301

Färdiga varor

14 045

14 349

369

833

Totalt

24 465

24 813

3 065

3 229

 

 

 

 

 

Varav tillgångar som innehas för försäljning

72

571

Kvarvarande verksamhet

24 393

24 243

3 065

3 229

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 215 MSEK (297) och för moderbolaget med 119 MSEK (98). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2019 eller 2018.