Not 15. Andelar i intresseföretag

Koncernens andelar i intresseföretag

2018

2019

Ackumulerade kapitalandelar

 

 

Redovisat värde vid årets början 

269

100

Förvärv av intressebolag

190

Avyttring av intresseföretag 

–214

Årets andel i intresseföretags resultat 

46

9

Mottagna utdelningar 

–1

–1

Årets omräkningsdifferens

–0

–5

Redovisat värde vid årets slut

100

292

Moderbolagets andelar i intresseföretag

2018

2019

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

Redovisat värde vid årets början

0

0

Redovisat värde vid årets slut

0

0

Specifikation av värden och ägd andel

2019

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB

Indirekt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

Eimco Elecon

Indien

259

31

461

50

410

25,1

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

8

–0

8

6

2

50,0

Beam IT Spa (förvärvad i juli 2019 )

Italien

16

2

361

89

272

30,0

STC Rental Co. Ltd. (förvärvad i juli 2019 )

Japan

2

–0

1

0

1

14,5

3C Metrologic

Mexiko

13

0

10

7

3

40,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

5

–1

11

2

8

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

Land

Intäkter

Resultat

Tillgångar

Skulder

Eget kapital

Ägd andel i %

Direkt ägda av Sandvik AB

Indirekt ägda av Sandvik AB

 

 

 

 

 

 

 

Eimco Elecon

Indien

188

20

431

56

375

25,1

Fagersta Stainless AB (avyttrad i juni 2018 )

Sverige

1 054

69

Fagersta Seco AB

Sverige

3

2

1

50,0

Fagerstahälsan AB

Sverige

7

9

6

2

50,0

3C Metrologic (förvärvad i juli 2018 )

Mexiko

40,0

Shanghai Innovatools Co. Ltd.

Kina

6

0

12

3

9

40,0

Övriga upplysningar

Rapportperiodens slut för intresseföretaget Eimco Elecon är den 31 mars 2019. Utdelning som har betalats under 2019 är inkluderad i beräkningen av kapitalandelen. Inga finansiella rapporter av senare datum har erhållits. Övriga intresseföretag redovisas med en månads eftersläpning med undantag för STC Rental Co. Ltd. som redovisas med ett kvartals eftersläpning. Intressebolagen Beam IT Spa och STC Rental Co. Ltd. förvärvades under 2019.