Not 12. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 

Internt upparbetade immateriella tillgångar

 

Förvärvade immateriella tillgångar

Totalt

 

Aktiverade utgifter för FoU

Program­varor

Patent, licenser, varu­märken, etc.

Övrigt

Summa

 

Aktive­rade utgifter för FoU

Program­varor

Patent, licenser, varu­märken, etc.

Goodwill

Övrigt

Summa

 

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

3 779

2 744

231

162

6 916

 

151

799

2 064

11 911

2 376

17 301

24 217

Nyanskaffningar 

192

274

9

9

484

 

45

80

1

127

611

Förvärv av rörelse 

 

254

34

129

3 198

967

4 582

4 582

Avyttringar och utrangeringar 

–53

–74

–63

–41

–231

 

–44

–7

–1 016

–216

–1 284

–1 514

Omklassificeringar 

16

37

44

–8

89

 

19

45

–18

909

137

1 093

1 181

Årets omräkningsdifferenser 

74

41

7

10

132

 

7

24

128

602

147

908

1 039

Utgående balans 31 december 2018

4 009

3 022

227

132

7 389

 

476

937

2 296

15 605

3 412

22 727

30 116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

4 009

3 022

227

132

7 389

 

476

937

2 296

15 605

3 412

22 727

30 116

Nyanskaffningar 

203

313

9

7

533

 

29

81

20

156

2

289

822

Förvärv av rörelse 

15

15

 

–6

0

312

917

464

1 687

1 703

Avyttringar och utrangeringar 

–108

–320

4

–3

–427

 

–23

–126

–6

–5

–160

–588

Omklassificeringar 

–8

–1

4

23

19

 

0

19

0

0

–4

15

34

Årets omräkningsdifferenser 

27

25

4

3

59

 

7

10

81

561

97

756

815

Utgående balans 31 december 2019

4 123

3 038

264

163

7 587

 

483

922

2 705

17 233

3 971

25 314

32 901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ackumulerade av– och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2018

2 317

1 448

111

126

4 002

 

59

549

821

0

1 410

2 839

6 841

Förvärv av rörelse

 

22

22

22

Avyttringar och utrangeringar 

–44

–71

–13

–40

–167

 

–42

–7

–122

–171

–338

Nedskrivningar

30

8

38

 

1

1

39

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

 

–1

–1

–1

Omklassificeringar 

–10

–8

–17

 

39

–14

140

165

147

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden 

317

263

12

3

594

 

49

48

106

168

371

965

Årets omräkningsdifferenser 

40

7

4

9

59

 

2

21

43

65

131

190

Utgående balans 31 december 2018

2 660

1 637

106

106

4 508

 

110

637

950

0

1 661

3 357

7 866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2019

2 660

1 637

106

106

4 508

 

110

637

950

0

1 661

3 357

7 866

Förvärv av rörelse

3

3

 

0

5

5

9

Avyttringar och utrangeringar 

–102

–312

4

–3

–413

 

–9

–108

–6

–123

–535

Nedskrivningar

52

10

62

 

10

839

2 853

436

4 138

4 200

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

 

0

0

0

Omklassificeringar 

0

14

4

17

 

0

7

0

0

–11

–4

14

Årets avskrivningar på anskaffningsvärden 

333

321

14

5

673

 

58

75

120

281

534

1 208

Årets omräkningsdifferenser 

14

6

2

3

25

 

1

8

–6

39

42

67

Utgående balans 31 december 2019

2 956

1 662

142

116

4 876

 

160

629

1 897

2 853

2 411

7 950

12 827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

1 januari 2018

1 462

1 295

120

37

2 914

 

92

250

1 243

11 911

966

14 462

17 376

31 december 2018

1 349

1 384

121

26

2 880

 

366

300

1 345

15 605

1 753

19 370

22 250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2019

1 349

1 384

121

26

2 880

 

366

300

1 345

15 605

1 753

19 370

22 250

31 december 2019

1 167

1 376

122

47

2 711

 

323

293

808

14 380

1 560

17 363

20 074

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2018

Kostnad för sålda varor

–84

–1

–85

 

–7

–26

–102

–32

–167

–252

Försäljningskostnader 

–8

–2

–10

 

–37

–7

–2

–134

–180

–190

Administrationskostnader 

–317

–171

–12

–500

 

–5

–15

–2

–2

–24

–524

Totalt

–317

–263

–12

–3

–595

 

–49

–48

–106

–168

–371

–966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets avskrivning redovisas i resultaträkningen enligt följande 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

–1

–81

0

–4

–86

 

–7

–31

0

–15

–53

–140

Försäljningskostnader 

–4

–14

–4

–22

 

–19

–4

–2

–1

–26

–47

Administrationskostnader 

–328

–227

–6

–4

–565

 

–32

–40

–117

–265

–454

–1 019

Totalt

–333

–321

–11

–7

–673

 

–58

–75

–120

–281

–534

–1 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning/Återföring av nedskrivningar per resultatrad 2018

Kostnad för sålda varor

 

Försäljningskostnader

8

8

 

8

Administrationskostnader

30

30

 

1

1

31

Totalt

30

8

38

 

1

1

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning/Återföring av nedskrivningar per resultatrad 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

10

10

 

6

6

16

Försäljningskostnader

 

1

839

2 853

436

4 129

4 129

Administrationskostnader

52

52

 

2

2

54

Totalt

52

10

62

 

10

839

2 853

436

4 138

4 200

För 2019 uppgick nedskrivningar/återföring av nedskrivningar till 4 200 MSEK (39 )varav 4 051 MSEK är hänförliga till den pågående försäljningen av Varel inom Other operations. Övriga är hänförliga till Sandvik Mining and Rock Technology.

Materiella anläggningstillgångar

 

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Ackumulerade anskaffningsvärden

 

 

 

 

 

Ingående balans 1 januari 2018

16 411

39 660

6 287

2 376

64 734

Nyanskaffningar 

373

1 421

274

2 035

4 103

Förvärv av rörelse 

7

232

25

264

Avyttringar och utrangeringar 

–493

–3 213

–585

–237

–4 528

Omklassificeringar 

753

3 038

439

–1 432

2 798

Årets omräkningsdifferenser 

489

929

154

42

1 613

Utgående balans 31 december 2018

17 541

42 067

6 591

2 786

68 984

 

 

 

 

 

 

Justering av ingående balans för IFRS 16

–123

 

 

 

–123

Ingående balans 1 januari 2019

17 418

42 067

6 591

2 786

68 862

Nyanskaffningar 

208

1 692

349

2 082

4 332

Förvärv av rörelse 

4

178

14

196

Avyttringar och utrangeringar 

–430

–1 975

–479

–130

–3 013

Omklassificeringar 

252

1 303

288

–2 084

–240

Årets omräkningsdifferenser 

278

637

109

24

1 048

Överfört till tillgångar som innehas för försäljning

–124

–734

–9

–23

–890

Utgående balans 31 december 2019

17 605

43 169

6 865

2 657

70 296

 

 

 

 

 

 

Av– och nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2018

7 599

27 942

4 793

40 335

Nyanskaffningar 

Förvärv av rörelse

2

130

19

150

Avyttringar och utrangeringar 

–243

–2 395

–532

–3 170

Årets nedskrivningar 

45

80

4

129

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–109

–83

0

–192

Omklassificeringar 

346

1 197

193

1 736

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

540

2 635

417

3 592

Årets omräkningsdifferenser 

242

685

118

1 046

Utgående balans 31 december 2018

8 423

30 188

5 012

43 622

 

 

 

 

 

 

Justering av ingående balans för IFRS 16

–93

 

 

 

–93

Ingående balans 1 januari 2019

8 330

30 188

5 012

43 529

Nyanskaffningar 

Förvärv av rörelse

1

104

10

115

Avyttringar och utrangeringar 

–339

–1 740

–439

–2 518

Årets nedskrivningar 

25

310

1

335

Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

–15

–14

0

–29

Omklassificeringar 

–9

–365

17

–357

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

545

2 575

435

3 554

Årets omräkningsdifferenser 

127

452

84

664

Överfört till tillgångar som innehas för försäljning

–71

–563

–7

–641

Utgående balans 31 december 2019

8 593

30 947

5 113

44 653

 

 

 

 

 

 

Redovisade värden

1 januari 2018

8 811

11 718

1 493

2 376

24 398

31 december 2018

9 118

11 879

1 578

2 788

25 363

1 januari 2019

9 118

11 879

1 578

2 788

25 363

31 december 2019

9 012

12 221

1 752

2 657

25 643

Nedskrivningar/Återföring av nedskrivningar redovisade i resultaträkningen

2018

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Kostnad för sålda varor

–63

5

4

–2

–56

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

–8

–8

Totalt

–63

–3

4

–2

–64

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Kostnad för sålda varor

9

296

1

0

306

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

0

0

Totalt

9

296

1

0

306

Nedskrivningar/Återföring av nedskrivningar per affärsområde

2018

Byggnader och mark

Maskiner

Inventarier

Pågående nyanlägg­ningar

Totalt

Sandvik Machining Solutions

35

19

4

58

Sandvik Mining and Rock Technology

1

0

1

Sandvik Materials Technology

–106

–22

–127

Other Operations

8

–1

0

6

Total

–63

–3

4

–62

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

Sandvik Machining Solutions

–15

40

0

25

Sandvik Mining and Rock Technology

0

0

0

Sandvik Materials Technology

105

105

Other Operations

25

151

1

176

Totalt

9

295

1

306

Nedskrivningsprövning

Materiella och immateriella anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod har prövats för nedskrivning då en indikation uppstod. Testerna resulterade i nedskrivningar på 4 506 MSEK (–25 ) för 2019. För materiella anläggningstillgångar uppgick beloppet till 306 MSEK (–64) varav 203 MSEK är hänförligt till försäljningen av Varel. För immateriella tillgångar uppgick nedskrivningarna till 4 200 MSEK(39), varav 4 051 MSEK är hänförligt till den pågående försäljningen av Varel.

Övriga upplysningar

Materiella tillgångar som ställts som säkerhet uppgår till 234 MSEK (293). Under 2019 uppgick avtalsmässiga åtaganden för förvärv av materiella anläggningstillgångar till 385 MSEK (222).

Låneutgifter som inräknats i tillgångars anskaffningsvärde under året uppgår till noll (0) för 2019 och 2018.

Upplysningar om statliga stöd i koncernen

Statliga stöd uppgick under året till 48 MSEK (8).

 

Redovisat värde

 

 

 

Goodwill per kassagenererande enhet

2018

2019

Sandvik Machining Solutions

 

 

Waltergruppen

1 141

1 124

Seco Tools

239

423

Wolfram

1 574

1 595

Metrologic

2 606

2 544

Affärsområdesnivå

1 583

1 887

Totalt

7 143

7 573

 

 

 

Sandvik Mining and Rock Technology

 

 

Affärsområdesnivå

4 643

5 441

Totalt

4 643

5 441

 

 

 

Sandvik Materials Technology

 

 

Affärsområdesnivå

1 224

1 324

Totalt

1 224

1 324

 

 

 

Other operations

 

 

Varel

2 554

Totalt

2 554

 

 

 

Övriga

41

42

Koncernen totalt

15 605

14 380

Nedskrivningsprövning goodwill

En prövning av eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill genomfördes under det fjärde kvartalet 2019. I enlighet med vad som anges nedan uppgick redovisat värde för goodwill i koncernens balansräkning till 14 380 MSEK (15 605), huvudsakligen hänförligt till ett antal större rörelseförvärv samt den pågående försäljningen av Sandvik Drilling and completions (Varel).

Konsoliderad goodwill allokeras till de kassagenererande enheterna som anges ovan. Återvinningsvärdet för samtliga kassagenererande enheter har bedömts utifrån uppskattat nyttjandevärde. Beräkningen av nyttjandevärdet grundar sig på de uppskattade framtida kassaflödena med användning av prognoser under en fyraårsperiod, vilka i sin tur baseras på de treårsplaner som tas fram årligen av samtliga affärsområden och som har godkänts av koncernledningen. Dessa planer grundar sig på affärsområdenas strategier och en analys av de nuvarande och förutsedda affärsförutsättningarna, samt den påverkan dessa väntas ha på den marknad där affärsområdet bedriver verksamhet. Ett antal ekonomiska indikatorer, som skiljer sig åt mellan olika marknader, samt externa och interna studier av dessa, används i analysen av det rådande affärsklimatet. Prognosen utgör grunden för hur beloppen i de väsentliga antagandena fastställs.

De nedan nämnda antagandena baseras på tidigare erfarenhet och överensstämmer med extern information. De mest väsentliga antagandena vid fastställandet av nyttjandevärdet omfattar förväntad efterfrågan, tillväxttakt, rörelsemarginal, rörelsekapitalbehov samt diskonteringsränta. Den faktor som använts för att beräkna tillväxten i terminalperioden efter fyraårsperioden uppgår till 2 % för Walter (2), Seco Tools (2), Wolfram (2), Sandvik Machining Solutions affärsområdesnivå (2), Sandvik Materials Technology affärsområdesnivå (2) samt 3 % för Sandvik Mining and Rock Technology affärsområdesnivå (3). Behovet av rörelsekapital efter fyraårsperioden bedöms öka ungefär i samma takt som den förväntade tillväxten i terminalperioden. Diskonteringsräntan består av viktad genomsnittlig kapitalkostnad för lånat kapital samt eget kapital, och beräknades uppgå till 10% (10) före skatt. Dessa antaganden gäller för samtliga kassagenererande enheter. De specifika risker som är relaterade till respektive kassagenererande enhet har justerats för i dess prognostiserade framtida kassaflöden.

Goodwillnedskrivningen hänförlig till Varel, uppgick till 2 776 MSEK, efter en nedskrivningsprövning som utfördes i oktober 2019 då Varel OAG klassificerades som tillgångar som innehas för försäljning och flyttades från affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology till Other operations. Nedskrivningen av patent, licenser och varumärke relaterade till den pågående försäljningen av Varel uppgick till 1 275 MSEK. Varel OAG förväntas säljas under början av mars 2020. För mer information se not 30.

Prövningen av goodwillvärden visade inte några andra tecken på några nedskrivningsbehov. Känsligheten i alla beräkningar innebär att goodwillvärdet skulle kunna upprätthållas även om diskonteringsräntan ökade med 2 procentenheter eller om den långsiktiga tillväxttakten sänktes med 2 procentenheter. Goodwillvärdet skulle också kunna upprätthållas om rörelsemarginalen sänktes med 2 procentenheter.